Vad är skillnaden mellan anställningsbevis och anställningsbeslut?

Ett anställningsbevis är arbetstagarens bevis om anställningen. Anställningsbeviset innehåller alla de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta innefattar Informationsskyldighet för arbetsgivare, se även 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS).

Anställningsbeslutet är myndighetens formella skriftliga beslut om anställningen. Det ska innehålla information om dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet samt vem som har varit föredragande, se 21 § myndighetsförordningen. Avvikande mening ska antecknas i protokoll eller annan handling hos myndigheten, se 19 § förvaltningslagen.

Mer information

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Myndighetsförordning [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Förvaltningslag [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Arbetsgivarverket informerar: Det här innebär arbetsvillkorsdirektivet för statliga arbetsgivare

Blankett för anställningsbevis och anställningsbeslut finns på webbsidan Blanketter.