Måste arbetsgivaren informera om en ledig anställning om arbetsgivaren redan känner till en person som arbetsgivaren vill anställa?

Enligt 6 § anställningsförordningen har en myndighet som har för avsikt att anställa skyldighet att informera om det så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom viss tid. Huvudregeln är alltså att myndigheten ska informera om lediga anställningar. Det är upp till myndigheten att bedöma det bästa sättet att nå dem som kan tänkas vara lämpade för och intresserade av anställningen med informationen, till exempel genom en annons i dagspress, fackpress eller på extern webbplats. Det är också rimligt att informationen (annonsen) om den lediga anställningen anslås på myndighetens anslagstavla och publiceras på myndighetens webbplats. Av en myndighets instruktion eller annan författning kan det framgå att myndigheten ska informera om anställningen på något särskilt sätt, se 2 § anställningsförordningen.

Vid en rekrytering har myndigheten en rad förpliktelser att uppfylla. Enligt 12 kap. 5 § regeringsformen ska, vid tillsättning av statlig anställning, avseende fästas endast vid sakliga grunder, som förtjänst och skicklighet. Med förtjänst avses den vana som har förvärvats genom tidigare anställning eller verksamhet. Med skicklighet avses den sökandes lämplighet för den aktuella anställningen. Särskild vikt ska fästas vid skickligheten vid meritvärderingen om inte särskilda skäl för något annat finns, se 4 § 2 st. lagen om offentlig anställning (LOA). En ledig befattning ska utlysas och inkomna ansökningshandlingar värderas och de bäst meriterade intervjuas.

Mer information

Anställningsförordningen [Riksdagen, Svensk författningssamling

Regeringsformen [Riksdagen]

Lag om offentlig anställning, LOA [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten