Frågor och svar om att anställa

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Att anställa

Öppna alla

Ett anställningsbevis är arbetstagarens bevis om anställningen. Anställningsbeviset innehåller alla de villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsförhållandet. Detta innefattar Informationsskyldighet för arbetsgivare, se även 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS).

Anställningsbeslutet är myndighetens formella skriftliga beslut om anställningen. Det ska innehålla information om dagen för beslutet, beslutets innehåll, vem som har fattat beslutet, vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i avgörandet samt vem som har varit föredragande, se 21 § myndighetsförordningen. Avvikande mening ska antecknas i protokoll eller annan handling hos myndigheten, se 19 § förvaltningslagen.

Mer information

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Myndighetsförordning [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Förvaltningslag [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Arbetsgivarverket informerar: Det här innebär arbetsvillkorsdirektivet för statliga arbetsgivare

Blankett för anställningsbevis och anställningsbeslut finns på webbsidan Blanketter.

Nej, "timanställning" är inte en anställningsform. En anställning kan vara tillsvidare eller tidsbegränsad enligt 4-6 §§ lagen om anställningsskydd (LAS). Det som ibland kallas "timanställning" är en anställning där lönen intjänas per arbetad timme. Oftast är det en tidsbegränsad anställning med stöd av LAS.

Mer information

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Anställningsförordning [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Om anställningen beräknas vara högst sex månader behöver, enligt 7 § anställningsförordningen, information om en myndighets beslut att anställa inte anslås.

Rekommendationen är dock att anställningsbeslut anslås oavsett anställningstid eftersom konsekvensen av att inte anslå blir att beslutet kan överklagas, under hela anställningsperioden. Att anslå beslutet påverkar därför också anställningstryggheten - om beslutet anslås begränsas överklagandetiden till tre veckor. Se Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten.

Mer information

Anställningsförordningen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Enligt 6 § anställningsförordningen har en myndighet som har för avsikt att anställa skyldighet att informera om det så att de som är intresserade av anställningen kan anmäla det till myndigheten inom viss tid. Huvudregeln är alltså att myndigheten ska informera om lediga anställningar. Det är upp till myndigheten att bedöma det bästa sättet att nå dem som kan tänkas vara lämpade för och intresserade av anställningen med informationen, till exempel genom en annons i dagspress, fackpress eller på extern webbplats. Det är också rimligt att informationen (annonsen) om den lediga anställningen anslås på myndighetens anslagstavla och publiceras på myndighetens webbplats. Av en myndighets instruktion eller annan författning kan det framgå att myndigheten ska informera om anställningen på något särskilt sätt, se 2 § anställningsförordningen.

Vid en rekrytering har myndigheten en rad förpliktelser att uppfylla. Enligt 12 kap. 5 § regeringsformen ska, vid tillsättning av statlig anställning, avseende fästas endast vid sakliga grunder, som förtjänst och skicklighet. Med förtjänst avses den vana som har förvärvats genom tidigare anställning eller verksamhet. Med skicklighet avses den sökandes lämplighet för den aktuella anställningen. Särskild vikt ska fästas vid skickligheten vid meritvärderingen om inte särskilda skäl för något annat finns, se 4 § 2 st. lagen om offentlig anställning (LOA). En ledig befattning ska utlysas och inkomna ansökningshandlingar värderas och de bäst meriterade intervjuas.

Mer information

Anställningsförordningen [Riksdagen, Svensk författningssamling

Regeringsformen [Riksdagen]

Lag om offentlig anställning, LOA [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Arbetsgivaren ska följa beslutet i överklagandet och erbjuda den person som fått rätt i sitt överklagande anställning hos arbetsgivaren.

Konsekvensen av undanröjandet av ett statligt anställningsbeslut har av AD i dom 2016 nr 74 tydliggjorts. Då det saknas författningsbestämmelser med innebörd att anställningsavtal upphör när anställningsbeslut undanröjs består det civilrättsliga anställningsavtalet, det vill säga avtalet varken upphör eller kan sägas upp på andra grunder än LAS. Det innebär att det kan komma att föreligga en övertalighetssituation vilken då hanteras inom regelverket rörande arbetsbrist.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Nyhetsbrevet Arbetsgivarverket informerar nummer 14 2016

Oavsett om arbetsgivaren och arbetstagaren är överens eller inte så betraktas det som en ny anställning eftersom det ligger utanför arbetsskyldigheten. Arbetsgivaren är, enligt 6 § och 7 § anställningsförordningen, skyldig att på lämpligt sätt informera om ett ledigt arbete samt att anslå beslut om anställning.

Arbetsgivaren ska förhandla med respektive informera arbetstagarorganisationerna och ett nytt anställningsbevis ska skrivas, se 6c § och 6e § lagen om anställningsskydd (LAS).

Mer information

Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Lag om anställningsskydd, LAS [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Anställningsförordningen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.

Gå direkt till Arbetsgivarguiden