Vad händer om en arbetstagare arbetar under beredskapen och därför inte får elva timmars sammanhängade dygnsvila?

I de fall beredskap har lagts ut under dygnsvila och arbetstagaren måste gå in och arbeta så bryts därmed dygnsvilan.

Lokala parter bör i lokalt avtal ta ställning till hur avbrott i dygnsvilan ska hanteras utifrån den aktuella verksamheten. Avvikelse från dygnsviloreglerna kan göras genom lokalt kollektivavtal.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Verksamhetsanpassa arbetstiden

Arbetstidslagen med kommentarer [www.arbetsmiljoverket.se]