Vad är konsekvenserna om en arbetstagare inte accepterar ett arbetsledningsbeslut?

Arbetstagaren är skyldig att följa de beslut som arbetsgivaren fattar med stöd av arbetsledningsrätten så länge den utövas inom ramen för arbetstagarens arbetsskyldighet. Detta innebär att arbetstagaren är skyldig att utföra tilldelade arbetsuppgifter. Ett brott mot denna skyldighet kan utgöra arbetsvägran och kan leda till sanktioner såsom skadestånd, disciplinpåföljd eller till och med uppsägning eller avskedande.

Observera att arbetstagarorganisationerna kan utöva tolkningsföreträde, se 34§ lag om medbestämmande i arbetslivet (MBL).

Mer information

Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL [Riksdagen, Svensk författningssamling]