Vad innebär straffansvar och hur skiljer det sig från arbetsmiljöansvar?

Om det inträffar en arbetsolycka blir det allmän domstol, i första hand tingsrätten, som avgör straffansvar. För att straffas måste personen ha handlat slarvigt på något sätt.

Det innebär att det finns två olika dimensioner av ansvar beträffande arbetsmiljöfrågor.

  1. Arbetsmiljöansvaret riktar sig till arbetsgivaren. Det handlar om skyldighet att arbeta förebyggande mot ohälsa och olycksfall.
  2. När olyckan varit framme kan det bli tal om straffansvar. Det riktar sig nästan alltid mot fysisk person och har ett sanktionerande syfte.
  Arbetsmiljöansvar Straffansvar
Lagrum Arbetsmiljölagen, AML AML och Brottsbalken, BrB
Syfte Förebyggande syfte Sanktionerande syfte
Ansvar riktas mot  Ligger på juridisk person (undantagsvis fysisk person) Riktat mot fysisk person/företagsbot
Ansvar Kan ej flyttas Kan hamna på olika personer
Var ligger ansvaret Arbetsgivaren fördelar uppgifter Domstol beslutar
Fastställa ansvar Arbetsuppgifter fördelas i förväg Straff bestäms efter olycka
Fastställa ansvar Lätt att tydliggöra Ofta komplicerat att fastställa

Mer information

Arbetsmiljölagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]

Brottsbalken [Riksdagen, Svensk författningssamling]