Vilka kan konsekvenserna bli om arbetsgivaren inte fullföljer sina skyldigheter enligt diskrimineringslagen?

Brott mot diskrimineringslagen kan leda till att arbetsgivaren måste betala så kallad diskrimineringsersättning till den person som diskriminerats.

En arbetsgivare kan inte bli skadeståndsskyldig för brott mot reglerna i tredje kapitlet om aktiva åtgärder (lönekartläggning och jämställdhetsplan), däremot kan den arbetsgivare som inte uppfyller kraven åläggas att vid vite fullgöra sin skyldighet.

Mer information

Diskrimineringslagen [Riksdagen, Svensk författningssamling]