BESTA

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

BESTA

Öppna alla
Vad är BESTA?

BESTA (Befattningsklassificering för statistik) är en gruppering av statliga befattningar, efter arbetsuppgifternas innehåll och grupperingsnivå. BESTA används som indelningsgrund för den statliga lönestatistiken och har utvecklats gemensamt av parterna på det statliga förhandlingsområdet.

Mer information

På BESTA-webben hittar du all information om BESTA.

Till BESTA-webben

Varför ska arbetsgivaren BESTA-klassificera?

Alla Arbetsgivarverkets medlemmar ska klassificera arbetsuppgifter enligt BESTA. Detta görs för att få en indelningsgrund för att kunna gruppera och redovisa arbetsuppgifter. Indelningen behövs för att lönestatistiken ska kunna analyseras och användas på bästa sätt i lönebildningen på både central och lokal nivå.

Medlemmar i Arbetsgivarverket är förpliktigade att klassa i BESTA enligt Arbetsgivarverkets stadgar och avtal om partsgemensam klassificering av arbetsuppgifter.

Mer information

På BESTA-webben under rubriken Om BESTA hittar du mer information.

Om BESTA

Vad ska klassificeras?

Det som ska klassificeras är de faktiska arbetsuppgifterna som utförs av en individ. Arbetsuppgifterna ska vara aktuella och regelmässiga, men behöver inte utföras exakt vid klassningstillfället. Vid tillfälliga variationer av kortare art behöver arbetsuppgifterna inte klassificeras om. Det är de huvudsakliga arbetsuppgifterna som ska klassificeras. Tänk på att det är vad som utförs och inte hur eller av vem som är avgörande.

Mer information

På BESTA-webben under rubriken Om BESTA hittar du mer information.

Om BESTA

Hur bestäms BESTA-grupperingsnivå?

BESTA-nivån bestäms i första hand genom att individens faktiska arbetsuppgifter jämförs med de generella nivåbeskrivningarna som finns för både chefer och övriga medarbetare. För icke chef kan också grupperingsnivåerna under aktuellt arbetsområde användas som stöd.

Grupperingsnivån anger arbetsuppgifternas omfång och komplexitet samt det ansvar, den självständighet, de kunskaper och de erfarenheter som deras utförande förutsätter. En helhetsbedömning görs utifrån detta av individens arbetsuppgifter och individens arbetsuppgifter klassas i den grupperingsnivå där störst andel arbetsuppgifter finns. Tänk på att det är vad som utförs och inte hur eller av vem som är avgörande.

Mer information

På BESTA-webben under rubriken BESTAs uppbyggnad och Grupperingsnivå hittar du mer information.

BESTAs grupperingsnivå

Hur går samråd kring BESTA-klassificering till?

Samråd kring BESTA-klassificering ska enligt klassificeringsavtalet ske mellan lokala parter. Samrådet kan ske på många sätt och det finns inget universellt svar för hur det ska gå till, utan det måste lokala parter gemensamt komma överens om.

Dock bör nämnas att det slutligen alltid är arbetsgivarens BESTA-klassificering som kommer att användas om lokala parter inte är överens om klassificeringen.

När och hur ska BESTA rapporteras till Arbetsgivarverket?

BESTA rapporteras tillsammans med löneuppgifter till Arbetsgivarverket i samband med de årliga obligatoriska lönestatistikinsamlingarna som sker i mars och september varje år.

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.