Arbetslivsinriktad rehabilitering

Nedanstående svar bygger huvudsakligen på regelverket för myndigheter under regeringen. För frivilliga medlemmar eller organisationer med servicekontrakt kan andra regler gälla.

Arbetslivsinriktad rehabilitering

Öppna alla

Arbetsgivaren ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som kan ske inom eller i anslutning till arbetsgivarens verksamhet, och syftar till att arbetstagaren ska kunna beredas fortsatt arbete hos arbetsgivaren. Exempel på arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder är anpassning, arbetsträning och utbildning. Vilka åtgärder som kan bli aktuella måste bedömas i varje enskilt fall och med hänsyn till faktorer som arbetsplatsens storlek, arbetsgivarens resurser och arbetstagarens egen medverkan.

Arbetsgivare ska upprätta en plan för återgång i arbete för arbetstagare som kan antas ha helt eller delvis nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Planen ska vara klar senast då arbetstagaren har varit sjukskriven under 30 dagar.

Om det kan antas att arbetstagarens arbetsförmåga kommer att vara nedsatt längre än 60 dagar, men det är uppenbart att hel återgång i arbete kan ske utan behov av några särskilda insatser, kan planen begränsas till uppgifter om skälen för detta. En plan behöver inte heller upprättas om det på grund av arbetstagarens hälsotillstånd för närvarande inte är möjligt, med eller utan rehabiliterande åtgärder, med återgång i arbete.

Arbetsgivaren ska också, på Försäkringskassans begäran och i samråd med arbetstagaren, lämna de uppgifter till Försäkringskassan som behövs för att klarlägga den anställdes behov av rehabilitering.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering

Försäkringskassan ansvarar för att samordna rehabiliteringen och de olika åtgärder som en person behöver för att kunna fortsätta arbeta eller återgå i arbete. Försäkringskassan ska kartlägga och utreda behov av rehabilitering tillsammans med arbetstagaren och bedöma om rehabiliteringsinsatser kan underlätta återgång i arbete och förkorta sjukskrivningsperioden.

Försäkringskassan ska också, om behov finns, kalla till avstämningsmöte och upprätta en rehabiliteringsplan i de fall arbetstagaren behöver en rehabiliteringsåtgärd finansierad med rehabiliteringsersättning. Försäkringskassan ska även utöva tillsyn över de insatser som behövs för rehabiliteringsverksamheten.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering

Försäkringskassan [forsakringskassan.se]

Arbetstagaren ska delta aktivt i rehabiliteringen efter bästa förmåga och arbeta efter förmåga trots sjukdom. Arbetstagaren ska till exempel lämna de upplysningar som behövs för att kartlägga behovet av rehabilitering och delta i utredning och planering av lämplig rehabilitering.

Arbetstagaren ska också anmäla ändrade förhållanden till Försäkringskassan och, om Försäkringskassan begär det, lämna en särskild försäkran till Försäkringskassan. Den särskilda försäkran ska ge fördjupad information om den försäkrades arbetsuppgifter och hans eller hennes egen bedömning av sin arbetsförmåga.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering

Försäkringskassan [forsakringskassan.se]

Det finns inte reglerat i lag hur långt arbetsgivarens anpassnings- och rehabiliteringsansvar sträcker sig men frågan har prövats av Arbetsdomstolen i samband med uppsägning. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en sjuk arbetstagare av personliga skäl krävs att det är klarlagt att arbetstagaren inte kan utföra något arbete av betydelse, att arbetsgivaren har fullgjort sitt arbetsmiljö- och rehabiliteringsansvar samt att det inte går att omplacera till annat arbete.

Arbetsgivaren ska ha vidtagit alla de åtgärder som skäligen kan krävas. Arbetsgivaren måste bland annat överväga och pröva om arbetstagarens anställning kan räddas genom viss omfördelning av arbetsuppgifter och det är arbetsgivaren som har bevisbördan för att möjligheterna undersökts och för att visa att en sådan förändring inte är möjlig.

Arbetsgivaren är dock inte skyldig att vidta åtgärder som innebär en utvidgning av arbetsgivarens verksamhet, försämrar andra arbetstagares arbetsmiljö eller inte kan antas leda till fortsatt anställning. Omfattningen av arbetsgivarens skyldighet är beroende av omständigheterna i det enskilda fallet.

Mer information

Arbetsgivarverkets skrift Om sjukfrånvaro och rehabilitering

Arbetsgivarverkets skrift Anställning i staten

Arbetstagaren förväntas delta aktivt i sin rehabilitering men det händer att arbetstagare utan rimlig anledning till exempel uteblir från möten, avbryter planerade eller påbörjade rehabiliteringsåtgärder eller vägrar att gå till anvisad läkare. Arbetsgivaren får då försöka ta reda på skälen till ett sådant beteende och, om det inte finns någon rimlig anledning till beteendet, tydliggöra och påminna arbetstagaren om dennes skyldighet att medverka till sin rehabilitering.

Om beteendet ändå fortsätter bör arbetstagaren upplysas om att ett fortsatt sådant beteende i förlängningen kan leda till att arbetstagaren förlorar sin anställning. Det är viktigt att arbetsgivaren dokumenterar alla händelser och åtgärder då de kan ha betydelse i en bedömning av om arbetsgivaren kan anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.

Arbetsgivaren kan bara agera utifrån den information som finns och försöka att, till exempel genom att ha möten med arbetstagaren, få den information som behövs för att kunna bedöma behovet av rehabiliteringsåtgärder.

I dialog med arbetstagaren kan åtgärder som exempelvis en arbetsförmågebedömning vara aktuellt för att försöka klargöra behoven. Om arbetstagaren inte vill berätta eller delge arbetsgivaren information om sin sjukdom kan det försvåra arbetsgivarens möjligheter att bedöma vilka rehabiliteringsinsatser som behövs, vilket kan få betydelse i en bedömning av om arbetsgivaren kan anses ha fullgjort sitt rehabiliteringsansvar.

Arbetsgivarguiden - ett stöd för dig som arbetsgivare

Arbetsgivarguiden ger dig stöd i din roll som arbetsgivare. Under olika ämnesområden hittar du fakta, råd och information utifrån centrala kollektivavtal och regler. Här har vi också samlat några av de vanligaste frågorna och svaren.