Rehabiliteringsprocessen avslutas

Återgår helt i ordinarie arbete

I de flesta fall slutar arbetsgivarens rehabiliteringsarbete med att arbetstagaren kan återgå helt i ordinarie arbete hos arbetsgivaren. Arbetsgivaren har i dessa fall fullgjort sitt rehabiliteringsansvar. Arbetsgivaren bör dock följa upp så att återgången fungerar som planerat och fånga upp tidiga tecken på om så inte är fallet.

Återgår i ordinarie arbete med vissa anpassningsåtgärder

Arbetsgivaren är skyldig att anpassa arbetet efter den enskildes förutsättningar. Om arbetstagaren har ett fortsatt behov av anpassningsåtgärder för att kunna arbeta så behöver arbetsgivaren fortsätta att planera och genomföra detta. Åtgärderna behöver följas upp och eventuellt revideras när omständigheterna förändras.

Enligt diskrimineringslagstiftningen är en arbetsgivare skyldig att vidta skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för att en arbetstagare med en funktionsnedsättning ska komma i en jämförbar situation med personer som inte har funktionsnedsättningen. Vad som är skäliga åtgärder får avgöras från fall till fall.

Återgår helt till arbete inom ramen för arbetsskyldigheten

Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete avslutas om arbetstagaren kan återgå i arbete hos arbetsgivaren inom ramen för arbetsskyldigheten, med eller utan vissa anpassningsåtgärder.

Arbetstagaren medverkar inte i sin egen rehabilitering

Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte medverkar i sin rehabilitering eller avslutar den i förtid och därmed försvårar för arbetsgivaren att pröva och utvärdera olika åtgärder, kan arbetsgivarens rehabiliteringsansvar anses vara fullgjort. Om arbetstagaren inte medverkar i sin rehabilitering kan det finnas saklig grund för uppsägning.

Exempel på att arbetstagaren inte medverkar kan vara att hen uteblir från möten, vägrar gå till anvisad läkare eller avbryter planerade eller påbörjade rehabiliteringsåtgärder utan rimligt skäl.

Stadigvarande nedsättning men utför arbete av betydelse

Även i de fall när det är klarlagt att arbetstagaren till viss del har en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan, men fortfarande kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren, anses arbetsgivarens rehabiliteringsansvar vara fullgjort.

Stadigvarande nedsättning och utför inte arbete av betydelse

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar anses fullgjort om arbetstagaren har en stadigvarande nedsättning av arbetsförmågan i ordinarie arbete eller i arbete inom ramen för arbetsskyldigheten och nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte längre kan utföra arbete av betydelse för arbetsgivaren.

I dessa fall ska det vara klarlagt utifrån de medicinska underlagen och annan utredning i ärendet, exempelvis en arbetsförmågebedömning eller en utvärdering av olika anpassningsåtgärder som prövats, att alla möjligheter till återgång i ordinarie arbete eller arbete inom ramen för arbetsskyldigheten, med eller utan anpassning, är uttömda. Arbetsgivarens rehabiliteringsarbete avslutas då och ställningstagandet dokumenteras.

Avslutande möte

Rehabiliteringsprocessen avslutas på ett tydligt och formellt sätt. Arbetsgivaren kan till exempel kalla de övriga aktörerna till ett möte där detta klargörs. Vid mötet går arbetsgivaren och övriga aktörer igenom hur rehabiliteringsprocessen har sett ut och vilka åtgärder som har genomförts, vilken effekt dessa har haft och om målet har uppnåtts. Utgångspunkt för genomgången är rehabiliteringsplanen eller den så kallade planen för återgång i arbete. Det är viktigt att alla inblandade parter så långt möjligt har en gemensam bild av vad utredningen visar. Arbetsgivaren ansvarar för dokumentationen.

På mötet diskuteras också vad som gäller framöver. Det är viktigt att alla inblandade parter har en gemensam förväntansbild på vad som kommer att ske härnäst.