Friskfaktorer på organisationsnivå

Tillgänglig chef

Ett tillgängligt ledarskap är av stor betydelse för att uppnå en frisk arbetsplats. Därför spelar organisatoriska faktorer så som antalet underställda en avgörande roll för chefers möjligheter att göra ett bra arbete men också för hur de och deras anställda mår. Forskning visar att stora arbetsgrupper har en negativ inverkan på arbetsmiljön. Ju större arbetsgruppen är desto högre är risken för sjukfrånvaro och konflikter. 

Som chef är det lättare att se alla, att ge återkoppling och vara tydlig samt fördela arbetet bättre om gruppen inte är för stor. Det är då också enklare att följa upp varje individuell arbetssituation. En lagom stor grupp är ett effektivt vaccin mot stressrelaterade problem på jobbet.

Det finns inte någon exakt siffra på optimal gruppstorlek. Allt beror på den uppgift som gruppen ska lösa och om och hur man är beroende av varandra för att lösa uppgiften. Generellt är risken med för små grupper, färre än fyra, att deras samlade kompetens och begränsade perspektiv i längden kan bli hindrande. En risk med för stora grupper, fler än tolv, är att det bildas subgrupper.