Riskbedöma

När man undersökt de risker som finns i arbetsmiljön ska man bedöma hur allvarlig varje risk är. En riskbedömning ska göras av alla risker som identifierats i verksamheten. Bedömningar ska även göras av risker som identifieras i samband med förändringar i verksamheten, till exempel inför omorganisationer och ombyggnationer men även vid tillbud och olyckor. Riskbedömningarna ska finnas dokumenterade. När risker ska undersökas på nytt är det värdefullt att kunna jämföra med tidigare bedömningar.

Att genomföra en riskbedömning

En enkel process att följa:

  • Utse vilka som ska göra riskbedömningen och vem som är ansvarig för dokumentationen. 

  • Svaret på följande frågor kan ge en bra utgångspunkt för riskbedömningen:
    • Finns det tidigare riskbedömningar att utgå från?
    • Hur ser det ut med tillbud och olyckor?
  • Är det en låg risk, medelhög risk eller en hög risk? Här ska man tänka på vad det är för risk, hur sannolikt det är att någon skadas av den och i så fall hur allvarlig skadan kan tänkas bli. Bedömningen ligger till grund för val av åtgärd och tidplan.

  • Vilka åtgärder behöver göras? Här spelar det in om det är en låg risk, medelhög risk eller hög risk. En låg risk kan behöva åtgärdas, men kanske inte nödvändigtvis. En medelhög risk behöver åtgärdas, men kanske inte direkt och en hög risk ska åtgärdas så snart som möjligt. Man får ställa sig frågan om risken helt kan elimineras eller om den kan minimeras på andra sätt. Ta hjälp av skyddsombudet och arbetstagarna i dessa diskussioner.

Ibland räcker inte organisationens egen kompetens till varför företagshälsovården eller annan extern kompetens kallas in för att ge stöd i arbetsmiljöarbetet. Företagshälsovården kan behöva anlitas vid undersökningar, riskbedömningar och när det gäller att föreslå åtgärder och utbilda personal.