Följa upp

Följ upp alla typer av åtgärder som har genomförts. Om åtgärderna inte har fått önskad effekt, eller om de har skapat nya risker, behövs en ny undersökning och beslut om nya åtgärder. Om de planerade åtgärderna inte är genomförda behöver man ta reda på varför de inte är det, och vilka risker det har inneburit.

Följ upp respektive aktivitet och dokumentera resultatet. Om åtgärden inte varit tillräcklig, ta ställning till om kompletterande aktiviteter behöver föras in i handlingsplanen. Även dessa åtgärder och aktiviteter ska följas upp.

Årlig uppföljning av SAM

Arbetsgivaren ska varje år göra en uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Den årliga uppföljningen är ett styrverktyg för att undersöka om organisationens arbetsmiljöarbete fungerar som det är tänkt och bedrivs enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Den årliga uppföljningen ska granska och säkerställa följande i det systematiska arbetsmiljöarbetet:

 • arbetstagares och skyddsombuds medverkan i arbetsmiljöarbetet
 • arbetsmiljöpolicy för arbetsmiljöarbetet
 • fördelning av arbetsmiljöuppgifter
 • rutiner för arbetsmiljöarbetet
 • kunskaper och kompetens för arbetsmiljöarbetet, arbetstagares kunskaper om risker i arbetet
 • undersökningar av arbetsförhållande
 • riskbedömningar
 • åtgärder och handlingsplaner
 • kontroll av genomförda åtgärder
 • rapportering och utredning av tillbud och olyckor
 • tillgång till extern sakkunskap inom arbetsmiljöområdet om det behövs