Fånga upp tidiga signaler

Det förebyggande arbetsmiljöarbetet fångar upp tidiga signaler på ohälsa och brister i arbetsmiljön. Exempel på tidiga signaler på ohälsa är när arbetsprestationen försämras gradvis och produktiviteten minskar. Även sådant som att attityden förändras negativt av arbetet eller privatlivet kan vara tidiga signaler på ohälsa. Tidiga signaler kan också vara hög korttidsfrånvaro eller bristande koncentration som kan bero på stress, trötthet, försämrade sociala kontakter, mobbning, riskbruk av alkohol eller andra droger.

Om arbetsgivare agerar tidigt så kan man i viss mån förebygga sjukskrivningar och behovet av rehabilitering. Att agera tidigt är viktigt både utifrån ett mänskligt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv.