Åtgärda

Om en risk inte kan undvikas måste du som arbetsgivare åtgärda den, till exempel genom att arbetstagarna får särskilda instruktioner, stöd, handledning eller uppmaning om att använda skyddsutrustning. Åtgärder behöver genomföras på olika sätt beroende på vilken risk som har upptäckts. Eliminera de allvarligaste riskerna först.

Om det finns en risk som måste åtgärdas men som av något skäl inte kan åtgärdas direkt ska den finnas med i en skriftlig handlingsplan som beskriver hur risken ska åtgärdas, vem som är ansvarig och när det beräknas vara klart. Om åtgärderna kräver kostnader är det viktigt att en uppskattning av kostnaden sker.

Handlingsplanen kan innehålla följande delar:

  • Riskerna
  • Mål. Vad ska förbättras?
  • Aktivitet. Vad ska göras?
  • Startdatum
  • Slutdatum
  • Uppskattad kostnad
  • Ansvarig
  • Avstämning, datum och vad har gjorts?
  • Uppföljningsdatum
  • Resultat och kommentarer