Förebyggande

BIlden visar symbolen för det förebyggande arbetet, ett paraplyDet förebyggande arbetet handlar om att identifiera riskfaktorer och hitta strategier för att minska risken att utveckla sjukdom eller annan ohälsa.

Målet med det förebyggande arbetet är att undvika olyckor och ohälsa. Då behövs kunskap om de viktigaste riskfaktorerna och hur de kan elimineras eller minskas. Det handlar om specifika och avgränsade risker som leder till riktade insatser för att förebygga olyckor och ohälsa.

Bilden nedan visar en processkarta där de centrala arbetsmiljöaktiviteterna finns i mitten, med stöd- och ledningsprocesser ovanför och aktiviteterna längst ner.

BIlden visar en processkarta där de centrala arbetsmiljöaktiviteterna finns i mitten, med stöd- och ledningsprocesser ovanför och aktiviteterna längst ner

Systematiskt arbetsmiljöarbete

BIlden visar de fyra delarna som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet - undersöka, riskbedöma, åtgärda och följa uppDet förebyggande perspektivet omhändertas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM.

Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en kontinuerlig process med återkommande aktiviteter. Alla delarna hänger ihop och varje del behövs. Arbetsmiljön ska kartläggas regelbundet. Handlingsplaner för att åtgärda brister är nödvändiga, och lika viktigt är det att följa upp planerna.

Ett exempel på systematiskt arbetsmiljöarbete kan vara att arbetsplatsen genomför en medarbetarundersökning och där upptäcker brister i arbetsmiljön. En organisation som arbetar systematiskt har då kunskapen för att kunna åtgärda bristerna innan de blir värre. Vid nästa undersökning följer man upp hur väl arbetsplatsen lyckats med förbättringarna. Arbetet måste göras kontinuerligt. Arbetet ska vara en ständigt pågående process som genomförs i de fyra stegen: