Sjukersättning

Om en arbetstagare har beviljats hel sjukersättning enligt socialförsäkringsbalken har arbetsgivaren möjlighet att avsluta anställningen. 

Så snart arbetsgivaren fått kännedom om beslutet om sjukersättning, och det vunnit laga kraft, ska arbetsgivaren enligt 4 a § Lagen om anställningsskydd (LAS) meddela arbetstagaren att anställningen kommer att avslutas. Meddelandet ska vara skriftligt.

Reglerna om krav på saklig grund för uppsägning gäller inte i denna situation.

Avsluta anställning