Arbetsskada och PSA

Med arbetsskada menas skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. Även olycksfall till och från arbetet betraktas i vissa fall som arbetsskada.

Ersättning enligt lag och avtal

En arbetstagare som råkar ut för en arbetsskada har rätt till ersättning enligt lag (socialförsäkringsbalken 2010:110) och enligt avtal (Avtal om ersättning vid personskada, PSA, Centrala avtal 2006:1).

Ersättning enligt lag betalas ut av Försäkringskassan. Ersättning enligt PSA bestäms av en av parterna inrättad nämnd, PSA-nämnden. Nämnden anlitar i sin tur AFA Försäkring för skaderegleringen.

Arbetsgivarens ansvar

När det kan antas att en arbetstagare har drabbats av en arbetsskada är det arbetsgivarens skyldighet att anmäla arbetsskadan till Försäkringskassan. Arbetsgivaren bör också dels allmänt informera arbetstagaren om PSA, dels vara den skadade behjälplig att fylla i ansökan om ersättning till PSA-nämnden/AFA Försäkring samt till denna bifoga anmälan till Försäkringskassan och erforderliga intyg som finns tillgängliga på myndigheten.

Samlad och partsgemensam information om PSA

Stöd och verktyg

Riktlinjer för företagshälsovård

Kompetenscentret för företagshälsa har tagit fram ett antal riktlinjer och vetenskapligt grundade metoder för företagshälsovårdens arbete.

Anmäl arbetsskada

Arbetsgivare ska anmäla olyckor på arbetsplatsen som medfört dödsfall eller allvarlig personskada. Det gäller även tillbud som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa.