Systematiskt arbetsmiljöarbete

Arbetsmiljöfrågor behöver på samma sätt som produktion, ekonomi och kvalité hanteras i verksamheten och inte som ett eget system för sig.

Alla arbetsgivare ska bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det innebär bland annat att kartlägga och ta fram åtgärder mot risker på arbetsplatsen.

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

Att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till både psykologiska och sociala förhållanden och arbetsmiljöfrågor av fysisk karaktär.Att i det dagliga arbetet fatta beslut och genomföra åtgärder så att de anställda varken skadas, blir sjuka eller far illa på annat sätt.Det handlar om att uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.Arbetsmiljöarbetet omfattar också arbete som inte utförs på en fast arbetsplats, till exempel byggen, transporter och arbete i uppdragsgivares hem.

Riskbedömning

I arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete ingår också att bedöma om verksamheten medför risk för ohälsa eller olycksfall. Planerade ändringar i verksamheten ska också riskbedömas. Det kan till exempel vara personalförändringar, andra organisationsförändringar, om- och nybyggnation samt ny maskinell utrustning. Det handlar om alla ändringar som inte utgör del av den dagliga, löpande verksamheten.

Policy och rutiner

På varje arbetsplats ska det utifrån AFS 2001:1 finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena i verksamheten ska vara för att ohälsa och olycksfall ska förebyggas och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås. De risker som finns i verksamheten är en viktig utgångspunkt när arbetsmiljöpolicyn ska formuleras. Rutiner, det vill säga i förväg bestämda tillvägagångssätt, syftar till att få systematik i arbetsmiljöarbetet. Rutiner bör ge besked om när, hur och av vem det systematiska arbetsmiljöarbetet ska genomföras, samt vilka som bör medverka. Rutiner ska vara skriftliga om det finns minst tio anställda. Det underlättar att planera arbetsmiljöarbetet med hjälp av en årscykel.

Årlig uppföljning

Det systematiska arbetsmiljöarbetet ska årligen följas upp. Detta sker lämpligen i skyddskommittén eller samverkansgruppen samt med en övergripande redovisning av uppföljningen i ledningsgruppen. Syftet med den årliga uppföljningen är att förbättra det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Riskbedömningar

När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren, inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas.

Stöd och verktyg

Blankett för riskbedömning [Arbetsmiljöverket] 
Riskbedömning inför ändring i verksamheten [Arbetsmiljöverket] 
Riskbedömning av arbetsmiljön vid större förändringar och omorganisationer (pdf) 
Exempel på beslut om rutiner för fördelning av arbetsmiljöuppgifter (pdf) 
Exempel på bilaga till fördelning av arbetsmiljöuppgifter (pdf)