Hot och våld på arbetsplatsen

Våld och hot om våld på arbetsplatsen är ett allvarligt arbetsmiljöproblem. Många anställda upplever dagligen oro för att utsättas för våld eller hot om våld på sin arbetsplats och detta innebär en stark psykisk påfrestning.

Det är viktigt att arbetsgivaren tillsammans med arbetstagarna regelbundet gör riskinventeringar beträffande våld och hot och därefter snarast åtgärdar aktuella arbetsmiljöproblem.

Arbetsmiljöverkets regler "Våld och hot i arbetsmiljön AFS 1993:2" säger att:

Arbetsgivaren ska utreda riskerna för våld och hot och vidta de åtgärder som kan behövas.Arbetet ska ordnas så att riskerna för våld och hot så långt som möjligt förebyggs.Arbetstagarna ska kunna kalla på snabb hjälp.Alla tillbud och händelser ska utredas och dokumenteras.Arbetstagare som utsatts för våld eller hot ska snabbt få hjälp och stöd.

Tillbudsrapportering

Det är viktigt att synliggöra olyckor, hot och våldshändelser som sker. Detta sker lämpligen i någon form av rapportsystem. Dessutom ska alla tillbud och händelser ska utredas och dokumenteras.

Om hot och våldshändelsen inneburit en arbetsskada ska den anmälas till Försäkringskassan, (se socialförsäkringsbalkens 42:a kapitel 10 §).

Allvarliga hot och våldshändelser ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. Detta ska ske skyndsamt - inom 24 timmar (se 3 kap. 3a § arbetsmiljölagen (AML)).

Exempel på allvarliga hot och våldshändelser kan vara:

  • ett hot om våld, om händelsen inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, till exempel knivhot eller hot med skjutvapen.
  • mordhot som upplevs som allvarligt menat, annat hot om våld mot person eller svårare fall av mobbing.

Stöd och verktyg

Anmäl arbetsskada [anmalarbetsskada.se]