VASA (Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar)

Centrala parter har uppmärksammat behovet av en ändamålsenlig reglering av villkoren för tidsbegränsade anställningar i statliga verksamheter, om högst 24 månader, som kan motiveras inom ramen för arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Dessa anställningar ska bidra till att den anställde får arbetslivserfarenhet och ökad anställningsbarhet för ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

Med detta som utgångspunkt tecknade centrala parter den 15 oktober 2013 det centrala kollektivavtalet "Särskilt villkorsavtal för vissa statliga anställningar (VASA)".

Avtalet omfattar och reglerar anställningsvillkoren för samtliga arbetstagare vars tidsbegränsade anställning ingåtts utifrån ett arbetsmarknadspolitiskt syfte och där arbetsgivaren vid beslut om anställning, utöver förtjänst och skicklighet enligt RF 12:5, särskilt beaktat 4 § anställningsförordningen. Det vill säga arbetsgivarens möjlighet att vid ett beslut om anställning beakta även andra sakliga grunder än förtjänst och skicklighet (RF 12:5). Detta innebär att VASA är det enda kollektivavtal statliga arbetsgivare kan tillämpa på arbetstagare med denna typ av icke reguljära anställningar.

VASA utgör en egen anställningsgrund och syftar till att stödja både individens egna mål och erfarenhetsbehov och det övergripande arbetsmarknadspolitiska målet - att underlätta ett inträde på den reguljära arbetsmarknaden. Utgångspunkten är att den statliga verksamhet där arbetstagaren bereds anställning ska stödja och ta hänsyn till arbetstagaren så att de individuella mål denne har med sin arbetsmarknadspolitiskt motiverade anställning kan nås.

Observera att, på arbetstagare som anställs i reguljära anställningar utifrån förtjänst och skicklighet, utan särskilt beaktande av 4 § anställningsförordningen, ska VASA inte tillämpas. På dessa anställningar ska Villkorsavtal/Villkorsavtal-T alternativt AVA/AVA-T tillämpas även om det utgår arbetsmarknadsstöd/-ersättning från Arbetsförmedlingen.