arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

WASP AI Biträdande universitetslektor i matematisk statistik

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  11 november

 • Sök jobbet senast

  13 januari

Om jobbet

Läs den fullständiga annonsen här: https://www.

umu.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb/

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är matematisk statistik med specialisering inom ickekonvex inferens och inlärning. Det föreslagna forskningsområdet har ett fokus på att utveckla nya matematiska, statistiska och beräkningsmässiga metod för ickekonvex inlärning, etablera det teoretiska ramverket samt eventuellt utforska deras tillämpningar inom AI.

Arbetsbeskrivning

Den sökande ska bidra till uppbyggnaden av forskarmiljön i matematik för AI med fokus på ickekonvex inferens och inlärning samt handleda doktorander och postdoktorala forskare. Beskrivningen av den forskning som avses bedrivas inom anställningen kommer att tillmätas stor betydelse vid urvalet bland de sökande.

Den sökande förväntas arbeta självständigt och ditt huvudsakliga fokus kommer att vara att utveckla nyskapande teori i ickekonvex inlärning och inferens för AI. Grundutbildningen vid institutionen erbjuder möjlighet att handleda kvalificerade examensarbeten i samarbete med externa parter. Den sökande förväntas på sikt bygga upp din egen forskargrupp samtidigt som hen är engagerad i WASP:s forskarskola, WASP:s nationella möten och andra aktiviteter. Den sökande förväntas också aktivt ansöka om externa medel för forskning.

Anställningen som biträdande universitetslektor är för fem år med 80 % forskningstid. Mot slutet av anställningstiden har en biträdande universitetslektor rätt att, efter begäran, prövas för befordran till universitetslektor.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan ansökningstidens utgång.

Doktorsexamen ska avse matematik, matematisk statistik eller närliggande område.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrund vid anställningen skall gälla graden av vetenskaplig skicklighet, graden av pedagogisk skicklighet, graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan, administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Graden av vetenskaplig skicklighet sak bedömas främst bedömt utifrån publikationer. Stor vikt ska läggas på bedömningen av den bifogade forskningsplanen. Den sökande ska ha internationell forskningserfarenhet och dokumenterade kunskaper som stärker kompetensen inom forskningsområdet i Sverige. Den sökande ska också kunna uppvisa förmåga att på ett självständigt sätt kunna verka, kommunicera och samarbeta inom och utanför akademien. Beskrivningen av den forskning som avses bedrivas inom anställningen ska tillmätas stor betydelsevid urvalet bland de sökande.

Den sökande ska ha bidragit till teorin för ickekonvex inferens och inlärning och metodologisk utveckling. Landvinningar med ny teori på både optimeringsfronten och den statistiska inlärningsfronten med tillämpningar i djupa neurala nätverk och inferens med generativa motstridande nätverk är särskilt intressanta för den här anställningen. Erfarenhet av framgångsrik utveckling av matematiska och statistiska metoder för analys av stora datamängder (”big data”) och erfarenhet av interdisciplinära forskningsprojekt är meriterande, likaså en dokumenterad förmåga att attrahera konkurrensutsatt extern finansiering.

Pedagogisk skicklighet ska avse ämnesområdet matematik eller matematisk statistik. Dokumenterad erfarenhet av undervisning på grundnivå och avancerad nivå, samt handledning av examensarbeten och pedagogiskt utvecklingsarbete är meriterande.

Administrativ skicklighet ska avse förmåga att utveckla och leda verksamhet och personal vid högskolan samt förmåga att skapa samarbete mellan forskning och utbildning på alla nivåer, inom ämnesområdet för befattningen och med andra ämnesdiscipliner. Väldokumenterad förmåga att leda, organisera och utveckla forskningsverksamhet är meriterande.

Dokumenterad framgångsrik utbildnings- och professionsverksamhet inom matematik eller matematisk statistik, samt dokumenterat god erfarenhet av samverkan mellan forskning och utbildning, är meriterande.

Vidare kommer förmågan att självständigt organisera, leda och driva projekt att beaktas.

Goda kunskaper i engelska krävs, i såväl tal som skrift.

Avvägning mellan de olika bedömningsgrunderna

Vid urval av sökande till befattningen ska graden av vetenskaplig skicklighet vara avgörande. Därutöver ska beaktas graden av pedagogisk skicklighet samt administrativ och annan skicklighet av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen. Vidare ska beaktas graden av skicklighet att utveckla och leda verksamhet och personal vid universitetet samt förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Ansökan

För mer information om vad som ska bifogas ansökan se fullständig annons.

https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/teknat/for-vara-anstallda/personal-och-organisation/lektorsarenden/anvisningar-till-sokande-vid-ansokning-till-lararanstallning.pdf

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi. Välkommen med din ansökan senast 2020-01-13.