arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor (minst en) i pedagogik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 juni

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

LINKÖPINGS UNIVERSITET
ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor (minst en) i pedagogik

med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande

Tillsättningsprogram
Denna anställning är placerad vid avdelningen för Pedagogik och didaktik (PeDi). Inom avdelningen bedrivs forskning inom flera områden som har relevans för pedagogik, didaktik och pedagogiskt arbete. Exempel på sådan forskning är: lärares arbete och ledarskap i skolan, interaktion i klassrummet, elevers lärande, bedömning och betygssättning, barns och elevers läs- och skrivutveckling, läs- och skrivundervisningens didaktik, matematikdidaktik, specialpedagogik, konflikthantering, mobbning och grupprocesser, lika villkor samt värden och normer i skolans praktik. För att öka förståelsen för skolans vardagsarbete tillämpas flera vetenskapliga metoder för empiriska studier som exempelvis fältstudier, intervjuer, tester och interventioner.

Det mest omfattande uppdraget för PeDi är att medverka i lärarutbildningarna (förskollärare, grundlärare och ämneslärare) i Linköping och Norrköping. PeDi utför även uppdrag i ett masterprogram inom det utbildningsvetenskapliga området och inom kompletterade pedagogisk utbildning för obehöriga lärare och lärare med utländsk examen. Vidare undervisar avdelningens lärare i programmen för utbildning av specialpedagoger och speciallärare samt i fristående kurser och uppdragsutbildningar. Samverkan sker med kommuner, enskilda skolor och skolområden genom forskningsprojekt, kurser och handledning samt olika uppdrag från myndigheter.

Innehavare av anställning som universitetslektor genomför utbildning, forskning och samverkan samt utbildningsadministrativt arbete. I arbetsuppgifterna ingår att undervisa inom lärarutbildning. Detta sker främst i kurser om kunskap och lärande, bedömning, lärares ledarskap och sociala relationer. Anställningen innefattar arbete i lärarutbildning mot grundskolan årskurs F-6, 7-9, gymnasieskolan, kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), utländska lärares vidareutbildning (ULV) och vidareutbildning av lärare som saknar lärarexamen (VAL) samt undervisning inom specialpedagog- och speciallärarprogrammen. Det ingår också i arbetsuppgifterna att handleda och examinera studenters examensarbeten samt genomföra VFU-samtal med lärarstudenter och handledare i skolan.

Anställningen omfattar arbete inom områdena kunskap och lärande, bedömning, lärares ledarskap och sociala relationer i skolan. Ett krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet i pedagogik eller pedagogiskt arbete. Mer specifikt krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom ett eller flera av områdena bedömning, sociala relationer i skolan och lärares ledarskap.

Ett krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom ett eller flera av följande områden: bedömning, sociala relationer i skolan, kunskap och lärande och lärares ledarskap i svensk lärarutbildning. Särskilt meriterande är pedagogisk skicklighet rörande undervisning om vetenskapliga metoder. Särskilt meriterande för anställningen är också dokumenterad pedagogisk skicklighet i egen undervisning i svensk skola och egen lärarexamen.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där innehavaren ska undervisa i en professionsutbildning där beprövad erfarenhet är väsentlig.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

Prövningen av den pedagogiska skickligheten ska ägnas lika stor omsorg som prövningen av andra behörighetsgrundande förhållanden.

För denna anställning kommer lika vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering, genom planering och ledning av forskning och forskarutbildning samt genom förmåga att erhålla forskningsanslag. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill ska pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Den sökande ska uppvisa förmåga att undervisa på svenska.

Tillsättningsförfarande
Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från Filosofiska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma i fråga för anställningen.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Lön
Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner
För kontakt med fackliga kontaktpersoner se nedan.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat