arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Vikarierande universitetslektor inom digital humaniora

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 3 månader – upp till 6 månader

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  31 oktober

 • Sök jobbet senast

  7 december

Om jobbet

Humlab är en enhet med cirka 20 medarbetare vid Humanistisk fakultet.

Vi arbetar med lösningar för infrastruktur, support och systemstöd och bidrar därmed till utmärkt forskning och utbildning. Vi bedriver även egen framstående forskning och deltar i olika projekt kopplat till konst, media, etnologi, historia, språk och arkeologi. Vi sitter i två byggnader på campus, dels i Humanisthuset, dels i Samhällsvetarhuset under UB, där vi också har vår labbmiljö. I denna miljö erbjuder vi föreläsningar, workshops och andra arrangemang för forskare, studenter och allmänheten. Läs mer om oss på: https://www.umu.se/humlab 

Nu söker vi en vikarierande universitetslektor som skall arbeta med att bidra till utvecklingen av  Humlabs verksamhet inom digital humaniora. Anställningen är heltid och tidsbegränsad till 6 månader.

Beskrivning

Anställningen är placerad vid Humlab och ska vara kopplad till ett ämne som finns representerat vid Humanistiska fakulteten, med inriktning mot digital humaniora. Lektoratet är knutet till något eller några av Humlabs identifierade fokusområden, vilka är: digitala praktiker, digitala metoder och datavisualisering. 

Arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår att bidra till utvecklingen av området digital humaniora, vilket i praktiken innebär undervisning, planering och utveckling av undervisningsåtaganden och därtill forskning. I anställningen ingår samordnande och administrativt arbete i relation till forskning, forskningsinfrastrukturer och undervisning. 

I arbetsuppgifterna ingår även att ge stöd till lärare och forskare på övriga institutioner och enheter vid Humanistisk fakultet inom forskning, undervisning och samverkan inom Humlabs verksamhetsområde. I anställningen ingår 80% undervisning, kursutveckling och undervisnings-/forskningsadministrativa uppgifter och 20% kompetensutveckling.

Behörighet

Behörig att anställas som vikarierande universitetslektor är den som dels har visat pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen inom något av de ämnen som finns representerade vid Humanistisk fakultet, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller har någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Goda kunskaper i engelska och svenska samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen. 

Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder räknas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom något/några av Humlabs fokusområden, erfarenhet av samordnande och administrativ verksamhet samt pedagogiskt utvecklingsarbete, god samarbetsförmåga och samverkan med omgivande samhälle. Den sökande skall också ha den kompetens och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständig vetenskaplig produktion. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen avseende kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhället. 

Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom dokumenterad erfarenhet av undervisning på vetenskaplig grund inom högskolan. Kriterierna vid bedömning är: 

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenhet av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. 

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning eller annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna 
Stor vikt ska tillämpas vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Samma omsorg ska ägnas prövningen av dessa två bedömningsgrunder, och då inom och i relation till Humlabs fokusområden. Vid en sammanvägning av dem ska de tillmätas lika stor vikt

Stor vikt ska läggas vid erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete samt vid erfarenhet av samordnande och administrativ verksamhet inom forskning och utbildning. Stor vikt ska även läggas vid god samarbetsförmåga. Därutöver det ska vikt fästas vid övriga bedömningsgrunder.

Behörighets- och bedömningsgrunderna återfinns här: https://www.umu.se/regelverk/personal-lika-villkor-och-arbetsmiljo/anstallningsordning-for-larare-vid-umea-universitet2/

Ansökan

Ansökan ska göras via e-rekryteringssystemet Varbi och vara inkommen senast 2022-11-30. Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns i humanistiska fakultetens anvisningar för ansökningar: 
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/enheter/humfak/for-vara-anstallda/personalfragor/humanistiska-fakultetens-anvisningar-for-ansokningar-om-anstallning-och-befordran-annonser-publicerade-from-190923.pdf

Övrig information

Anställningen är heltid och tidsbegränsad till 6 månader med tillträde 23-01-01 eller enligt överenskommelse.
Tjänstgöringsort är Umeå. För att genomföra undervisning, delta i planering och fullgöra andra arbetsuppgifter som ingår i anställningen krävs hög närvaro vid enheten.

Närmare upplysningar om anställningen lämnas av föreståndare Karin Danielsson (090-786 65 86, mailto:karin.danielsson@umu.se) alternativt biträdande föreståndare Coppelie Cocq (090-785 54 82, mailto:coppelie.cocq@umu.se). 

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2023-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till