arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i veterinärmedicinsk virologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 februari

 • Sök jobbet senast

  24 april

Om jobbet

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap
Institutionen för biomedicin och veterinär folkhälsovetenskap
Observera: Detta är en förkortad annons för att få plats i Platsbankens annonseringssystem. Se fullständig annons på: SLU - lediga anställningar.

Ämnesbeskrivning

Ämnet veterinärmedicinsk virologi spänner från molekylära studier av virus-replikering och virus-värdinteraktioner, inklusive patogenes, till hur virus sprids lokalt och globalt. Till ämnet hör molekylära studier av animala och zoonotiska virus, samt deras spridning, direkt eller indirekt via vektorer. Ämnet innefattar även virulensmekanismer, utveckling av diagnostiska metoder, profylax och antivirala medel. Det ingår även studier av virala reservoarer, hur virus bevaras, utvecklas och sprids till människor och domesticerade djur (häst, hund, katt, nöt, get, får, gris, fjäderfä och odlad fisk).

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifter

Viktiga undervisningsområden för innehavaren är grundläggande virologi på molekylär, cellulär, organ, individ samt populationsnivå för virus och djurslag som är relevanta inom veterinärmedicin.

Innehavaren ska inom ämnet för anställningen
 • utveckla och leda internationellt framgångsrik forskning inom hela ämnet
 • utveckla och leda och medverka i undervisning på grund-, avancerad och forskarutbildningsnivå
 • huvudsakligen undervisa inom veterinär- och djursjukskötarprogrammen men även vid andra kandidat- och mastersprogram och forskarutbildningskurser där ämnet ingår
 • utveckla undervisningsformer och användningen av digitala verktyg i undervisningen
 • samarbeta med andra forskargrupper inom SLU för att stärka universitetets interdisciplinära verksamhet
 • bidra till institutionens, fakultetens och SLU:s strategiska utveckling
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, samhället och näringen
 • söka externa forskningsmedel i konkurrens
 • kommunicera forskningsresultat och annan relevant information till det omgivande samhället
 • utföra administrativa uppdrag inom institutionen, fakulteten och universitetet.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha veterinärexamen
 • ha svensk veterinärlegitimation, eller vara berättigad att erhålla en sådan efter ansökan i enlighet med aktuell gällande lagstiftning, föreskrifter och direktiv*
 • ha avlagt doktorsexamen inom ett för anställningen relevant ämne
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • vara pedagogiskt skicklig och ha förmåga att integrera forskning och vetenskapligt förhållningssätt i sin undervisning
 • ha erfarenhet av undervisning på̊ grund-och avancerad nivå
 • ha goda kunskaper i engelska
 • kunna ha svenska som arbetsspråk.
*Lag (2009:302) om verksamhet inom djurens hälso- och sjukvård 3 kap. Behörighetsregler, Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd om behörighet för djurhälsopersonal (SJVFS 2016:9) 2 kap. Behörighet som veterinär, samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av skicklighet som är kraven för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • genomförda forskningsinsatser och pågående forskning inom ämnet, samt dess relevans och utvecklingspotential för fakulteten och institutionen
 • förmågan att självständigt initiera och bedriva innovativ och internationellt erkänd forskning inom ämnet
 • vetenskaplig publicering i internationella refereegranskade tidskrifter
 • förmågan att erhålla externa forskningsmedel i konkurrens
 • docentkompetens eller ha motsvarande kompetens inom ett för anställningen relevant ämne.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • planering, genomförande, examination och utvärdering av egen undervisning
 • handledning och examination på grund- och avancerad nivå
 • förmågan att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet
 • pedagogisk vision och reflektion
 • högskolepedagogiska utbildningsmoment omfattande ca 10 veckor eller på̊ annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper
 • utveckling av undervisningsformer.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • kommunicera och samarbeta internt
 • samverka med externa intressenter och det omgivande samhället
 • kommunicera forskning och utvecklingsarbete
 • tillämpa digitala arbetsformer inom forskning, undervisning och kommunikation.
Anställningen erbjuds den som efter en kvalitativ helhetsbedömning anses ha de bästa förutsättningarna att genomföra och utveckla aktuella arbetsuppgifter samt bidra till en positiv utveckling av verksamheten och ämnet.

Sista ansökningsdatum:

2023-04-24

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat