arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i System-on-chip design

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 februari

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för systemteknik (ISY) är central inom olika ingenjörsutbildningar både vad gäller baskunskaper och tillämpade kurser. Forskningen baseras främst på industriella behov och spänner från helt grundläggande frågor till mera applikationsnära frågor.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/isy

LINKÖPINGS UNIVERSITET

ledigförklarar en anställning som

Universitetslektor i System-on-chip design

med placering vid Institutionen för systemteknik

Beskrivning av ämnesområdet
Vi söker en universitetslektor inom området design av energiskördande självförsörjande system på chip. Anställningen är placerad vid avdelningen för Elektroniska kretsar och system vid Institutionen för systemteknik (ISY), och är en del av det strategiska forskningsområdet inom IT och mobilkommunikation, ELLIIT (elliit.se), ett partnerskap mellan Linköpings universitet, Lunds universitet, Högskolan i Halmstad och Blekinge Tekniska Högskola. Innehavaren av anställningen förväntas bidra till ELLIITs bredare mål inom forskning, forskarutbildning, samverkan och kunskapsspridning.

Avdelningen för elektroniska kretsar och system har mångårig erfarenhet inom forskningsområdet och har bidragit med innovativa kretslösningar och systemlösningar i forskningens framkant. Avdelningen undervisar också merparten av kurserna inom elektronikutbildningarna i Linköping med cirka tjugo kurser från grundläggande till avancerad nivå. Kurserna omfattar bland andra digital konstruktion, analog konstruktion, radiofrekvenskonstruktion och konstruktion av integrerade kretsar och system i avancerade halvledarteknologier, framförallt CMOS. Läs mer på https://liu.se/organisation/liu/isy/eks/.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Arbetsuppgifterna för anställningen är att leda och bedriva oberoende forskning inom ämnesområdet, särskilt rörande energiskördande självförsörjande trådlösa sensorsystem på chip. Arbetet utförs i samarbete med den övriga verksamheten på avdelningen samt i internationella projekt. Det ingår också att verka för att uppnådda forskningsresultat kommer till nytta och att medverka i ISYs forskarutbildning inom forskningsområdet genom att handleda masterstudenter och doktorander, samt att hålla och utforma doktorandkurser.

Undervisningen kommer att ske på svenska och engelska. Arbetsuppgifterna förutsätter förmåga att kommunicera obehindrat på engelska.

Behörighet
Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen.

Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen.

Läs mer om tjänsten och ansök

Läs mer om tjänsten och ansök via länken nedan. Eftersom många av våra externa sakkunniga är internationella ser vi helst att din ansökan skrivs på engelska.

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=18128&rmlang=SE

Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 30 juni. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Lika villkor
Flertalet av våra universitetslektorer inom institutionen för systemteknik är män, därför ges kvinnor företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat