arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i sötvattensekologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  14 maj

 • Sök jobbet senast

  30 juni

Om jobbet

Fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap
Institution institutionen för vatten och miljö
En anställning som universitetslektor i sötvattensekologi ledigförklaras vid institutionen för vatten och miljö vid SLU, Uppsala. Institutionen är ledande inom tillämpad miljöforskning, med ett nationellt ansvar för övervakning av miljötillståndet i sjöar och vattendrag. Forskningen vid institutionen fokuserar på akvatisk ekologi och biodiversitet, geokemiska och hydrologiska processer, samt akvatisk ekotoxikologi och organisk miljökemi. Institutionen har c:a 115 anställda, varav hälften är forskare/doktorander och hälften är teknisk personal, och ingår i SLU:s Mark-Vatten-Miljöcentrum på Campus Ultuna i Uppsala.

Inom forskningsämnet Miljöanalys med inriktning mot akvatisk biodiversitet studerar vi främst den strukturella och funktionella diversiteten i akvatiska ekosystem och omgivande landskap, ofta relaterat till pågående miljöförändringar/påverkan som klimat, eutrofiering, förändring av hydromorfologi, invasiva arter och miljögifter. Forskningen omfattar allt från småskaliga processer inom avgränsade ekosystem till storskaliga processer på landskapsnivå som påverkar biologisk mångfald. Bland annat studeras kopplingar mellan terrestra och akvatiska system med avseende på mångfald och ekosystemtjänster, samt integrering av meta-ekosystem och resiliens för att bättre förstå förändringar i det akvatiska landskapet. Som en del av samverkan med andra myndigheter, utvecklar vi genom miljöanalys och forskning biologiska indikatorer och beslutsunderlag för bedömning av hur antropogena miljöförändringar påverkar akvatiska ekosystem. En styrka är kopplingen mellan forskning och miljöanalys och kompetensen om olika organismer (t.ex. växter och ryggradslösa djur) och funktioner (produktion och nedbrytning). Undervisningen sker inom kurser i miljöanalys och multivariat statistik som stöd för miljöanalysen samt ekologi och generella miljöproblem och hur de påverkar ekosystemen.

Ämnesbeskrivning

Ämnet är akvatisk ekologi i sjöar, vattendrag och våtmarker. Ämnet innefattar studier av biodiversitet, från samhällen till ekosystem och särskilt effekten av olika typer av miljöförändringar. Ämnet inkluderar inte fiskbiologi.

Arbetsuppgifter

Universitetslektorn ska
 • medverka i, leda och utveckla undervisning i ekologi och miljöanalys på grund- och avancerad nivå
 • handleda studenter på grundläggande och avancerad nivå
 • utveckla forskarutbildningsämnet Biologi inriktning ekologi
 • handleda doktorander och postdoktorer
 • leda och bedriva forskning inom ämnet
 • aktivt söka externa forskningsmedel
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare och myndigheter
 • informera om forskning och forskningsresultat
 • kunna undervisa och ha myndighetskontakter på svenska inom fyra år.

Behörighet

Den sökande ska
 • ha avlagt doktorsexamen eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens
 • vara pedagogiskt skicklig
 • vara vetenskapligt skicklig inom ämnet för anställningen
 • ha goda kunskaper i engelska.
 

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas
 • kvalitet och omfattning på genomförd och pågående forskning
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning inom ämnet
 • erhållna externa forskningsmedel i konkurrens.
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas
 • dokumenterade pedagogiska meriter
 • erfarenhet av planering och genomförande av undervisning inom ekologi och miljöanalys
 • erfarenhet av handledning och examination på doktorandnivå
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet.

Vidare beaktas skicklighet i att

 • utveckla och leda verksamhet och personal inom akademin
 • kommunicera och samarbeta
 • samverka med det omgivande samhället
 • informera om forskning och utvecklingsarbete.
Vid prövningen av anställningen som universitetslektor läggs framförallt vikt vid sökandes vetenskapliga skicklighet inom ämnet för anställningen. Meriterande är tidigare forskning inom akvatisk biodiversitet, särskilt forskning som rör växter och/eller ryggradslösa djur i sötvatten. Även om särskild vikt ska fästas vid den vetenskapliga skickligheten ska lika omsorg ägnas åt prövningen av den pedagogiska skickligheten, samt skickligheten i övriga bedömningsgrunder, som prövningen av den vetenskapliga skickligheten.

Sista ansökningsdatum:

2020-06-30

Placering/ort:
Uppsala

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tillsvidare

Tillträde:

Enligt överenskommelse

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat