arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i skogspatologi - ESS

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 september

 • Sök jobbet senast

  28 oktober

Om jobbet

Fakulteten för skogsvetenskap
Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
Vid institutionen för sydsvensk skogsvetenskap bedrivs forskning, samverkan och undervisning om skogens skötsel i södra Sverige, men också i andra delar av landet. Viktiga forskningsfrågor är skötsel av blandskog, lövskog och kontinuitetsskogsskötsel men skötsel av planterad gran och tall har varit, och kommer framgent att vara, en viktig del av institutionens verksamhet. Annan forskning som bedrivs på institutionen är inom naturvårdsbiologi, skogsskador, skoglig planering och skogspolitik. Forskning sker i nära samarbete med skogsnäringen och andra skogliga aktörer i regionen. Institutionen bedriver undervisning på grund- och påbyggnadsnivå för svenska och internationella studenter. Institutionens masterprogram Euroforester är en viktig del av verksamheten.

Ämnesbeskrivning

Skogens hälsa påverkas av många faktorer såsom klimatförändringar, förändrat användande av marken och global handel vilken kan introducera nya invasiva hot. För att hantera skogens hälsa på ett effektivt sätt behöver vi förstå både biologin, ekologin och epidemiologin hos viktiga inhemska och exotiska skadliga ämnen, mikrobers och insekters interaktioner med skogsträd - då även symbioser och trädens försvarsmekanismer - och hur skador kan förutses eller hanteras genom skogsbrukspraxis eller andra förebyggande åtgärder. Speciellt i södra Sverige betyder den ökade torkan och andra stressfaktorer, tillsammans med pressen att åstadkomma ett multifunktionellt skogsbruk, att vi behöver bättre alternativ för att öka motståndskraften i skog och stadsnära miljöer. Institutionen för Sydsvensk Skogsforskning utlyser därför en anställning som universitetslektor i skogspatologi.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår att:
 • utveckla och leda undervisning inom området på grundläggande, avancerad och forskarnivå,
 • bidra till utveckling av forskarutbildningen och handleda doktorander,
 • utveckla och leda framstående forskning,
 • utveckla och upprätthålla nationella och internationella nätverk med forskare, industri och samhället i stort,
 • kommunicera fakta om och resultat från forskningen, samt
 • aktivt ansöka om extern finansiering.

Behörighet

Den sökande ska:
 • ha erhållit doktorsexamen i skogsbruk med specialisering inom skogspatologi
 • ha dokumenterad kompetens inom anställningens ämnesområde, sam
 • ha visat pedagogisk skicklighet och ha genomgått högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckors heltidsstudier, eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Det är önskvärt att den sökande har docentkompetens.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten beaktas:
 • erfarenhet av mer än en forskningsmiljö motsvarande doktorsgrad eller postdoktor från ett annat universitet,
 • förmåga att utveckla en självständig forskningsprofil,
 • både genomförda forskningsinsatser och pågående forskning,
 • förmåga att självständigt initiera och bedriva innovativ forskning
 • dokumenterad erfarenhet av att leda stora samordnade projekt inom forskningsområdet och internationell ledarskapskapacitet,
 • förmåga att forska tillsammans med olika intressenter i samhället och mellan olika vetenskapsgrenar, samt
 • erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsmedel. 
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten beaktas:
 • förmåga att integrera forskning och ett vetenskapligt förhållningssätt i det pedagogiska arbetet,
 • erfarenhet av att planera och leda kurser på grund- och avancerad nivå i skogspatologi,
 • erfarenhet av att handleda studenter på master- och doktorandnivå, samt
 • erfarenhet av att utbilda och genomföra aktiviteter riktade mot intressenter

Vidare beaktas skicklighet i att:

 • utveckla och leda aktiviteter och personal på universitetet,
 • kommunicera och samarbeta,
 • samverka med det omgivande samhället, samt
 • informera om pågående forskning och utvecklingsarbete.

Sista ansökningsdatum

2019-10-28

Placering/ort
Alnarp

Omfattning

100%

Anställningsform

Tillsvidare

Tillträde

Enligt överenskommelse

Ansökan 
Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/