arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i Produktionsekonomi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 oktober

 • Sök jobbet senast

  16 november

Om jobbet

Tillsättningsprogram
Produktionsekonomi är en avdelning vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling. Avdelningen bedriver utbildning och forskning kopplad till resurshushållning inom produktion och optimeringstillämpningar inom finans. Produktionsekonomi är ett tvärvetenskapligt ingenjörsämne, som omfattar hushållning av resurser inom olika slags verksamhetstyper. Ämnet fokuserar på problemställningar i gränslandet mellan ekonomi och ingenjörsvetenskap, vilket medför att forskningen bygger på tillämpning av matematiska metoder från ingenjörsvetenskaperna på frågeställningar inom management, på såväl strategisk och taktisk som operativ nivå. Avdelningen för produktionsekonomi bedriver utbildning inom den tekniska fakulteten. Vid avdelningen finns ett stort grundutbildningsuppdrag som bl.a. omfattar undervisning vid civilingenjörsutbildningarna i Industriell ekonomi, Maskinteknik och Teknisk fysik och elektroteknik samt det internationella masterprogrammet Industrial Engineering and Management. Inom civilingenjörsutbildningarna i Industriell ekonomi och Teknisk fysik och elektroteknik ger avdelningen för produktionsekonomi två masterprofiler inom finans. Profilerna byggs upp av flera kurser på avancerad nivå där fokusområdena Finansiella marknader och instrument, Finansiell riskhantering, Derivatvärdering genom stokastisk kalkyl, Portföljförvaltning, och Finansiell optimering är tongivande. Speciellt fokus finns på beslutsfattande under osäkerhet inom finansiella marknader kopplat till stokastisk optimering. Den vetenskapliga skickligheten inom den aktuella anställningen har sin bas inom snittet mellan operationsanalys och finansteori. Krav för anställningen är dokumenterad vetenskaplig skicklighet inom finansiell matematik med kompetens inom något eller några av områdena matematisk statistik, optimeringslära, och/eller numeriska metoder. Den aktuella anställningen innehåller en stor del undervisning i de ovan nämnda profilerna och områdena. Krav för anställningen är dokumenterad pedagogisk skicklighet inom undervisning på avancerad nivå inom finans. Särskilt meriterande är pedagogisk skicklighet genom väl genomförd undervisning samt examination, nytänkande inom undervisning gällande nya tekniska lösningar och nya pedagogiska metoder. Undervisningen kommer att ske på svenska.

Arbetsuppgifter

I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som har visat dels pedagogisk skicklighet, dels avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen. Med motsvarande vetenskaplig kompetens avses dokumenterad utländsk examen som bedöms motsvara minst doktorsexamen. Med annan yrkesskicklighet avses relevant yrkesskicklighet förvärvad utanför högskolan. Annan yrkesskicklighet kan endast komma ifråga som behörighetsgrund vid tillsättning av en anställning där beprövad erfarenhet inom en profession är väsentlig.

Bedömningsgrunder

För information om bedömningsgrunder se annonsens webbbplats: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb 

Tillsättningsförfarande

Anställningen tillsätts av rektor efter förslag från tekniska fakultetens anställningsnämnd. En avsiktsförklaring kommer att infordras från de sökande som i första hand bedöms komma ifråga för anställningen.

Tillträde

Enligt överenskommelse.

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Fackliga kontaktpersoner

Information om fackliga kontaktpersoner, se Hjälp för sökande

Ansökningsförfarande

Du söker denna anställning genom att klicka på knappen ”Ansök” nedan. Din kompletta ansökan, inklusive de maximalt tio publikationer du vill åberopa, ska vara Linköpings universitet tillhanda senast den 16 november 2021. Ansökningar och/eller ansökningshandlingar som inkommer efter sista ansökningsdag beaktas ej.

Publikationer, i pdf- eller word-format, bifogas i ansökningsformuläret. Vetenskapliga publikationer som du inte har i digital form skickas per post i tre exemplar till Linköpings universitet, Registrator, 581 83 Linköping. Publikationerna ska vara Linköpings universitet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Vänligen notera att tryckta publikationer inte skickas tillbaka, då handlingar som inkommer till Linköpings universitet bevaras eller gallras enligt gällande gallringsregler.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat