arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i kulturstudier med idéhistorisk inriktning

 • Ort

  Karlstad

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Deltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  26 november

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och drygt 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten.

Beskrivning

Kulturstudier kan läsas som fristående kurser eller inom kulturvetarprogrammet och utgör huvudområde i kandidatexamen.

Programmet är profilerat mot kulturpolitik och kulturarv och utmärks av medverkan av aktörer från kultursektorn samt projekt i samarbete med konst- och kulturorganisationer på kommunal och regional nivå. Lärarna har sin forskning knuten till Kulturvetenskapliga forskargruppen, en av universitetets prioriterade forskarmiljöer. Våren 2019 expanderar utbildningen till att inkludera avancerad nivå.

Kulturstudier rymmer även kurser i idéhistoria motsvarande A- och B-nivå, vilka utgör fördjupningar inom programmet och även kan läsas fristående. Nu söks en universitetslektor som dels har allmän kompetens inom kulturstudier/kulturpolitik, dels specifik kompetens i idéhistoria. Lärare vid Karlstads universitet med idéhistorisk kompetens är även efterfrågade på vetenskapshistoriska och vetenskapsteoretiska moment inom andra discipliner, inklusive forskarutbildningen.

Arbetsuppgifter

I anställningen ingår arbetsuppgifter för universitetslektor som innefattar tre huvuduppgifter. Den första uppgiften utgörs av undervisning och handledning som omfattar grund- och avancerad nivå. Här kan även kurs- och programledarskap ingå. Den andra utgörs av egen forskning där du förväntas vara aktiv i sökandet av medel från externa anslagsgivare samt publicera i såväl nationella som internationella fora. Den tredje huvuduppgiften består av deltagande i ämnets utvecklingsarbete och samverkan med aktörer från konst- och kultursektorn.

Behörighetskrav

Behörig för anställning är person med doktorsexamen i idéhistoria eller idé- och lärdomshistoria.
Ett krav är visad pedagogisk skicklighet samt genomförd behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning. Om högskolepedagogisk utbildning saknas, kan en anställning ändå ske under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra utbildningen inom ramen för kompetensutvecklingstiden.

För kompetenskrav i övrigt, se Högskoleförordningen 4 kap 4 §.

Bedömningsgrunder

Av särskild vikt är erfarenhet av såväl idéhistorisk som kulturvetenskaplig forskning och undervisning. Den sökandes kompetens bör omfatta den samtida kulturens förutsättningar med tonvikt på kulturpolitiska perspektiv. Vid bedömning av pedagogisk skicklighet och kvalitet fästs särskild vikt vid kulturvetenskaplig bredd. Vidare fästs särskild vikt vid forskning och undervisning inom vetenskapshistoria och -teori. Förmåga att kommunicera med det omgivande samhället och samverka över ämnesgränser bedöms också som särskilt viktig. Då undervisningen till största del sker på svenska, är det av särskild vikt att sökande har goda muntliga och skriftliga färdigheter i svenska.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som förmåga att ta initiativ samt skapa goda relationer till medarbetare och studenter. Hög närvaro på arbetsplatsen och deltagande i såväl ämnes- som institutionsgemensamma uppgifter förväntas och är därför av stor vikt. Av stor vikt är även tvärvetenskaplig undervisningserfarenhet och förmåga att röra sig över ämnesgränser och samarbeta i olika ämneskonstellationer. Av vikt är att den sökande har erfarenhet av samverkan med kultursektorns aktörer.

Villkor

Tidsbegränsad anställning i 12 månader, med möjlighet till förlängning. Omfattning är 50 % av heltid. Tillträde under 2019 enligt överenskommelse. 

Ansökan

Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med anvisningarna i annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kvalitativt kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av


- meritsammanställning med två referenspersoner
- fördjupad redogörelse för pedagogisk och vetenskaplig verksamhet
- intyg på egen genomförd högskolepedagogisk utbildning eller redogörelse för motsvarande kunskaper
- redogörelse för erfarenhet från annan verksamhet, erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- planer för den framtida verksamheten
- publikationsförteckning (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)
- kopior på betyg, intyg, examensbevis, anställningar 
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, till exempel läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar (vid sampublicering skall den egna rollen framgå)

Mer information om hur din ansökan kan se ut hittar du i ”Råd för ansökan/befordran till professor eller lektor och ansökan till forskarassistent” som finns på vår hemsida; http://www.kau.se/om-universitetet/lediga-anställningar. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan skall bifogas den digitala ansökan. Skicka inte länkar till dem.

De underlag som inte kan skickas elektroniskt exempelvis böcker, publikationer, ska skickas i tre exemplar till nedanstående adress:

Karlstads universitet

Registrator
651 88 KARLSTAD

Ange referens: REK2018/234
Sista ansökningsdag: 2018-11-26

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

Kontaktpersoner

Arne Larsson, prefekt

054-7001324


Kristian Petrov, ämnesföreträdare

054-700 2305