arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Universitetslektor i företagsekonomi, särskilt entreprenörskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  14 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Uppgiften är att bedriva forskning och utbildning av högsta kvalitet och att på olika sätt samverka med samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har 44.000 studenter, 7.100 anställda och en omsättning på 7 miljarder kronor.

Beskrivning av institutionens nuvarande forskning: Företagsekonomiska institutionen bedriver forskning och undervisning inom fem huvudsakliga områden: redovisning och finansiering, marknadsföring, internationellt företagande, organisation och entreprenörskap.

Forskningen inom ämnesområdet entreprenörskap omfattar tidiga idégenereringsfaser, organisationen av nystartade företag, tidig och accelererad internationell expansion samt innovation och verksamhetsutveckling i redan etablerade företag. Forskningen fokuserar särskilt på området intraprenörskap, eller frågor som berör hur, av vem och med vilken påverkan nya produkter och tjänster upptäcks och lanseras av existerande företag.

Arbetsuppgifter: I anställningen ingår undervisning, forskning och administration. Till undervisning räknas kursansvar, kursadministration, examination, uppsatshandledning samt handledning av doktorander. Den undervisning som ingår i anställningen sker både på grund- och avancerad nivå och är huvudsakligen inriktad på entreprenörskap. Till arbetsuppgifterna hör också att aktivt ansöka om externa forskningsmedel och att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och samhällsutvecklingen i övrigt som har betydelse för arbetet vid universitetet.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi eller har motsvarande vetenskapliga kompetens, genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper, visat pedagogisk skicklighet samt har den förmåga i övrigt som krävs för att fullgöra anställningen väl.

Det krävs att den vetenskapliga kompetensen, den pedagogiska skickligheten och yrkesskickligheten är relevant för anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

För behörighet krävs dokumenterad förmåga att undervisa på svenska eller engelska.

Bedömningsgrunder: Vid urval bland behöriga sökande kommer vikt att fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet i lika mån.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens forskningsmeriter och planerad forskning inom entreprenörskap samt förmågan att självständigt initiera och bedriva forskning. Publicering i välrenommerade tidskrifter är meriterande. Dokumenterat goda resultat av förmågan att erhålla externa forskningsanslag är också meriterande.

Vid bedömning av vetenskaplig skicklighet ska i första hand vetenskaplig kvalitet beaktas. Forskning som berör entreprenöriell förnyelse i redan existerande företag och kreativa processer är särskilt meriterande, liksom förtrogenhet med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla forskning och utbildning på forskarnivå, förmåga att i konkurrens erhålla medel för forskning, liksom visad förmåga till interaktion både inomvetenskapligt och med det omgivande samhället tillmätas betydelse.

Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga skickligheten. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad så att även kvaliteten kan bedömas.

Vid bedömningen av den pedagogiska skickligheten kommer särskild vikt att läggas vid de senaste årens undervisningsmeriter och medverkan i kursutveckling inom entreprenörskap. Den sökande ska ha erfarenhet att undervisa med hjälp av en bred uppsättning undervisningsmetoder.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska i första hand pedagogisk kvalitet och pedagogisk förnyelse beaktas. Även omfattning, såväl bredd som djup, ska tillmätas betydelse. Vidare ska förmåga att planera, initiera, leda och utveckla utbildning och undervisning, liksom förmåga att forskningsanknyta undervisningen tillmätas betydelse. Även förmågan att integrera undervisningen med aktörer inom och utom universitetet ingår i den pedagogiska skickligheten.

Bedömningsgrunder; övrig skicklighet: Administrativ skicklighet och ledningsskicklighet är betydelsefulla för anställningen och kommer att tillmätas vikt. Meriter som visar att den sökande genom administration och ledningsförmåga bidragit till att utveckla en forsknings- och undervisningsmiljö ges särskild betydelse. Eftersom undervisningen i hög grad bedrivs i lärarlag är förmågan att samarbeta med kollegor av betydande vikt.

För fullständig information följ länken https://www.uu.se/jobb/detaljsida/?positionId=285734

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Arne Sjöblom, tel 018/471 1361.

Välkommen med din ansökan senast den 14 oktober 2019, UFV-PA 2018/1459. 

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp. Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.