arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Två doktorander i historia och historiedidaktik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  12 november

 • Sök jobbet senast

  17 januari

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

 

Institution 
Vid institutionen samhälle, kultur och identitet bedrivs ämneslärarutbildning i historia, religion och samhällskunskap och lärarutbildning i SO. Institutionen har också ett studie- och yrkesvägledarprogram. Det finns även en kandidat- och magister/mastersutbildning i historia samt forskarutbildning i historia och historiedidaktik i samarbete med två forskarskolor. Forskningsmiljön Historiska studier har för närvarande cirka femton seniora forskare och elva doktorander.

Historia och historiedidaktik

Inom Historia och historiedidaktik studeras hur samhälle, människors livsvillkor och erfarenheter förändras över tid. Forskningsmiljön präglas av en rad inriktningar. Här finns historiedidaktisk forskning med intresse för frågor som berör historiekultur, historiebruk, historieundervisning och kulturarv. Denna handlar om hur historia produceras, förmedlas och tas emot i såväl utbildningssammanhang, som samhället i stort. Här finns också social- och kulturhistorisk forskning med inriktning mot bland annat sociala och politiska rörelser, ungdoms- och populärkultur, religion och ritualer. Denna kännetecknas av en strävan att skriva historia ”underifrån” för att på så sätt synliggöra tidigare marginaliserade gruppers perspektiv. I detta sammanhang spelar muntlig historia en viktig roll.

Miljön präglas av ett intresse för frågor om etnicitet, genus, klass, generation och transnationalitet. Att sätta dessa i ett förändringsperspektiv kan skapa ny kunskap om mångkulturella sammanhang globaliseringsprocesser och kritiska samhällsutmaningar i vår samtid.

Forskarutbildningen i Historia och historiedidaktik bedrivs i nära anslutning till den nationella forskarskolan i historiska studier. https://www.mah.se/fakulteter-och-omraden/ls/Forskning-pa-Larande-och-samhalle/Utbildningsvetenskap-2/Historiska-studier/.

Den bedrivs också i nära anslutning till Malmö universitets forskarskola Lärande i mångkulturella samhällskontexter.

 

Innehåll och arbetsuppgifter 
Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning (med arbetet förlagt till Malmö universitet). Avsedd examen är filosofie doktor, vilket motsvarar 4 års forskarutbildning på heltid. Institutionstjänstgöring upp till 20% kan förekomma.

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskild behörighet

Särskild behörighet har den som har de nödvändiga språkkunskaper som betingas av utbildningen samt med godkänt resultat ventilerat ett självständigt arbete om minst 15 hp på avancerad nivå inom historia, historiska studier eller annat relevant ämne, eller motsvarande kunskaper som av Malmö universitet bedöms vara likvärdiga.

Upplysningar


Kontaktperson för institutionen Samhälle, kultur och identitet: Professor, Prefekt Mats Greiff, mats.greiff@mau.se, 040-6658026

Kontaktperson för ämnet Historia med Historiedidaktik: Professor, ämnesföreträdare Johan Lundin. Docent Stefan Nyzell, , stefan.nyzell@mau.se, 040-665 86 051 63

Kontaktperson för forskarskolan Lärande i mångkulturella samhällskontexter: Professor Malin Ideland, malin.ideland@mau.se, 040-665 82 41

Inför rekryteringsarbetet har Malmö universitet tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.

 

Övrigt

Anställningen gäller heltid och är tidsbegränsad enligt Högskoleförordningen 5 kap, 7 §.
Malmö universitet är en arbetsplats och ett lärosäte som präglas av ett öppet och inkluderande synsätt, där jämställdhet och lika villkor tillför mervärde i vår verksamhet.

Tillträde

Tillträdesdatum är 2020-09-01.

Se annons i sin helhet på www.mau.se