arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i pedagogiskt arbete, 1-2 st

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 november

 • Sök jobbet senast

  10 januari

Om jobbet

Din arbetsdag som professor i pedagogiskt arbete

Som professor kommer du att verka tillsammans med ett femtiotal forskare och tjugoåtta doktorander i pedagogiskt arbete i en forskningsmiljö som är i stark utveckling. En viktig del i anställningen består i att aktivt bidra till den vetenskapliga miljön på institutionen varför ett stort engagemang inom utbildning, samverkan och forskning, kombinerat med hög närvaro på arbetsplatsen, är ett krav. 

Enligt Högskoleförordningen 4 kap 3§ är den behörig som professor, inom annat än konstnärlig verksamhet, som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet, vilka bedöms enligt uppställda kriterier i anställningsordningen.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser och genom att den sökandes meriter i ett internationellt perspektiv håller hög kvalitet. Den pedagogiska skickligheten ska dessutom ha visats genom dokumenterade meriter inom lärarutbildningsområdet. En universitetslärare vid Högskolan Dalarna förväntas ha högskolepedagogisk utbildning omfattande minst 15 högskolepoäng, eller motsvarande formaliserad högskolepedagogisk utbildning. En professor ska ha genomgått en formaliserad pedagogisk utbildning inkluderande handledning av doktorander enligt lärosätets rekommendationer.

Krav specifikt:


- Doktorsexamen inom utbildningsvetenskap, pedagogiskt arbete, ämnesdidaktik, eller annat ämne med relevans för utlysningen

- Förskollärar- eller lärarexamen och erfarenhet från undervisning i förskola eller ungdomsskola

- Dokumenterad skicklighet i handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå

- Dokumenterad erfarenhet av att planera, initiera, leda och utveckla forsknings-, samverkans- och utbildningsmiljöer

- Dokumenterad erfarenhet av att bedriva och publicera lärarutbildningsinriktad forskning

- Samarbetsförmåga, initiativförmåga och hög grad av ansvarstagande

- Hög närvaro på arbetsplatsen


Särskilt meriterande:

- Dokumenterad erfarenhet av samverkan med nationella och internationella forskningsmiljöer

- Visad förmåga att erhålla forskningsanslag i nationell konkurrens

Utöver den formella kompetensen ska lärosätets medarbetare ha de personliga förmågor som behövs för att fullgöra anställningen väl och för att företräda lärosätet på bästa sätt.

Vid bedömning av den vetenskapliga skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • God nationell och internationell nivå som forskare
 • Förankring i forskarsamhället
 • Bredd och djup i forskningen
 • Forskningsproduktionens relevans i förhållande till anställningsprofilen
 • Utvecklad självständighet och förnyelseförmåga som forskare
 • Forskningens omfattning visad genom såväl nationellt som internationellt publicerade arbeten och uppdrag
 • Uppdrag som opponent/ledamot i betygsnämnd, sakkunnig och referee
 • Som huvudansvarig sökt och erhållit nationella och/eller internationella forskningsanslag
Vid bedömning av den pedagogiska skickligheten skall särskild vikt läggas vid:
 • Förmåga att skapa förutsättningar för studenternas lärande samt förmåga att skapa engagemang och intresse för ämnet
 • Erfarenhet av handledning inom forskarutbildning fram till disputation
 • Erfarenhet av undervisning på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå
 • Visat pedagogisk skicklighet genom varierande insatser i utbildning, såsom planering, genomförande (undervisning och examination) och utvärdering som bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet
 • Högskolepedagogisk utbildning, i synnerhet är behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning motsvarande SUHF:s rekommendationer av vikt
 • Övrig pedagogisk meritering såsom pedagogiska utvecklingsprojekt, läromedelsproduktion mm.
Då vi fäster stor vikt vid den pedagogiska skickligheten förväntas den sökande som inte redan har behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning förvärva denna kompetens inom två år från anställningens början.

En stor del av arbetet sker i arbetslag och i samverkan med det omgivande samhället, vilket medför att god samarbetsförmåga och förmåga att bygga goda relationer är avgörande. Då rollen innebär stort ansvar att bidra till utveckling av verksamheten är strategisk förmåga, initiativförmåga samt hög grad av ansvarstagande av största vikt för att lyckas i rollen. Du behöver också besitta ledaregenskaper där du är en person som leder genom att skapa engagemang och delaktighet. Du ska ha god kommunikationsförmåga på såväl svenska som engelska både i tal och skrift. Möjlighet att vara fysiskt närvarande ser vi som en förutsättning för att fullgöra tjänstens krav.

 Bedömningsgrunder
Högskolan kommer i denna rekrytering att beakta den som efter en kvalitativ helhetsbedömning av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet samt andra för anställningen relevanta kvalifikationer bedöms ha de bästa förutsättningarna för att fullgöra uppgifterna i anställningen. Lika stor omsorg kommer att ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga enligt HF kap 4. För vidare läsning hänvisar vi till Högskolan Dalarnas anställningsordning. Ansökningshandlingarna kommer att sakkunniggranskas.

Anställningen

Anställningen är en tillsvidareanställning, tjänstgöringsgrad 100%, med tillträde enligt överenskommelse. Individuell månadslön. Högskolan Dalarna är ett lärosäte som verkar på två orter. Placeringsort för denna anställning är Falun. Då vi bedömer att rekryteringsprocessen kan dra ut på tiden kommer vi eventuellt att tillsätta en vikarie under processen. Urvalet sker bland de sökande till anställningen. V v meddela om du är intresserad av vikariatsanställningen.

Ansökan ska innehålla

- cv
- intyg och betyg
- publikationsförteckning
- tio av de mest relevanta av åberopade arbetena
- skriftlig redogörelse för vetenskaplig eller konstnärlig verksamhet
- kontaktuppgift till minst två referenser
- pedagogiska meriter ska redovisas i enlighet med den mall som hämtas från Högskolan Dalarnas hemsida, www.du.se/pedagogiskameriter. Vid frågor gällande detta vänligen kontakta rekrytering@du.se.  

Innan sista ansökningsdag har du möjlighet att komplettera din ansökan med de vetenskapliga publikationer som inte kan bifogas elektroniskt. Kontakta personaladministratör Tina Nordin, rekrytering@du.se innan ansökningstidens utgång.

Välkommen med din ansökan!
Du ansöker via vår webbplats senast 2022-11-21. www.du.se/sv/om-oss/jobba-hos-oss/

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Professor

Lön

Individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat