arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Professor i medie- och kommunikationsvetenskap

 • Ort

  Umeå

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 januari

 • Sök jobbet senast

  28 februari

Om jobbet

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda.

En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan kultur, konst, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. Många forskningsprojekt är direkt inriktade mot humanistiska fakultetens forskningsstrategiska satsningar på globala utmaningar och digital humaniora. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/institutionen-for-kultur-och-medievetenskaper/

Beskrivning och arbetsuppgifter

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning, handledning, seminarieledning, samverkan samt administrativt arbete. Mer specifikt ingår i anställningen 40 % forskning under de första fyra åren. Del av forskningstiden ska användas till forskning med inriktning mot att stärka forskningsanknytningen i grundutbildningsprogrammen i medie- och kommunikationsvetenskap. Resterande 60 % av anställningen utgörs av undervisning i ämnet på grund- och avancerad nivå samt forskarutbildning. Personen förväntas också initiera forskning och ansöka om forskningsmedel helst med flera personer involverade samt bidra till ämnets och institutionens utveckling.

Behörighetsgrunder för anställningen

Behörig att anställas som professor i medie- och kommunikationsvetenskap är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet i medie- och kommunikationsvetenskap (4 kap. 3§ högskoleförordningen). Goda språkkunskaper i svenska (eller skandinaviskt språk) och engelska, samt förmåga att undervisa på dessa språk utgör krav för anställningen.

Bedömningsgrunder för urvalet

Vid bedömningen fästs avseende främst vid skicklighet, i andra till förtjänst (regeringsformen kap. 12 § 5, se även Anställningsordning för lärare vid Umeå universitet, Dnr: FS 1.1-57 -18).  

Med vetenskaplig skicklighet avses självständiga forskningsinsatser, förmåga att planera och leda forskning samt förmåga att kommunicera forskning med det omgivande samhället. Kriterier vid bedömningen är:

- bredd och djup i forskningen – kvalitet och omfattning
- originalitet i forskningen
- produktivitet
- bidrag till det internationella vetenskapssamhället
- uppdrag inom vetenskapssamhället
- förmåga att i konkurrens erhålla externa forskningsmedel
- samverkan med omgivande samhället

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Skicklighet att kommunicera och samverka med det omgivande samhället bedöms genom att exempelvis beakta relevanta omvärldskontakter, externa samverkansprojekt, populärvetenskapligt arbete, medverkan i uppdragsutbildning samt erfarenhet av övrig extern verksamhet.

Med pedagogisk skicklighet avses dokumenterad erfarenhet av planering, genomförande, examination och utvärdering av undervisning samt ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen. Kriterier vid bedömning är:

- förmåga att planera, genomföra och utvärdera undervisning samt förmåga att handleda och examinera studenter på samtliga utbildningsnivåer
- förmåga att variera undervisningsmetoder och examinationsformer i relation till förväntade studieresultat och ämnets karaktär
- erfarenheter av samverkan med omgivande samhälle i planering och genomförande av utbildning
- medverkan i utveckling av lärandemiljöer, undervisningsmaterial och läromedel
- ett reflekterande förhållningssätt till studenters lärande och den egna lärarrollen

Kompetensen kan erhållas genom högskolepedagogisk utbildning, annan utbildning av relevans för undervisning inom högskolan och/eller dokumenterad, beprövad erfarenhet av undervisning inom högskolan. Med utgångspunkt i den aktuella läraranställningen kan skicklighet att leda och att administrera vara andra bedömningsgrunder av vikt att beakta.

Till övriga bedömningsgrunder hör god samarbetsförmåga samt den kompetens och lämplighet i övrigt som anses utgöra förutsättning för fullgott genomförande av arbetsuppgifterna.

Arbetsort är Umeå och hög närvaro vid institutionen är ett krav.

Avvägning mellan bedömningsgrunderna

Anställningens innehåll och verksamhetens behov utgör motivering för nedanstående viktning av bedömningsgrunder:

Särskild vikt ska fästas vid vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. I sammanvägningen mellan dessa bedömningsgrunder ska vetenskaplig skicklighet tillmätas större vikt.

Särskild vikt ska vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet fästas vid forskningsskicklighet inom medie- och kommunikationsvetenskap. Vid bedömningen av vetenskaplig skicklighet ska stor vikt fästas vid förmåga att initiera, utveckla och leda forskning inom medie- och kommunikationsvetenskap. Stor vikt ska också läggas vid den sökandes förmåga att generera externa forskningsmedel.

Vid bedömning av pedagogisk skicklighet ska särskild vikt fästas vid bredd i ämneskompetens, bredd i pedagogisk verksamhet samt förmåga att framgångsrikt handleda inom forskarutbildning. Stor vikt ska också fästas vid den sökandes skicklighet att utveckla grundutbildningsprogrammens forskningsanknytning.

Vidare ska stor vikt fästas vid bedömningen av erfarenhet och skicklighet att utveckla och leda personal. Vikt ska också fästas vid övrig skicklighet som är av betydelse för att utveckla ämnesområdet, däribland administrativ erfarenhet och skicklighet. Vikt ska också fästas vid skicklighet att utveckla ämnets samarbeten med andra ämnen. Dessutom ska vikt fästas vid förmågan att samverka och kommunicera med det omgivande samhället.

För behörighet och bedömningsgrunder se Umeå universitets anställningsordning.

Ansökan

Uppgift om vilka handlingar som ska bifogas ansökan, återfinns här.

Du ansöker via Umeå universitets rekryteringssystem senast 2019-02-28.

Övrigt

Tillträdesdatum enligt överenskommelse.

 Välkommen med din ansökan!

Kontaktpersoner

Karin Ljuslinder / prefekt

090-786 79 48, karin.ljuslinder@umu.se