arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Postdoktor med fokus på minneskulturer i Centraleuropa

 • Yrkesroll

  Forskarassistent

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 maj

 • Sök jobbet senast

  18 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Fullständig titel: Postdoktor i Öst- och Centraleuropakunskap med fokus på minneskulturer i Centraleuropa efter det kalla krigets slut.

Forskningsmiljö

Ämnet Öst- och Centraleuropakunskap har utvecklat ett omfattande samarbete med forskare inom liknande forskningsfält i Skandinavien, Europeiska unionen, andra europeiska länder (Ryssland, Ukraina) samt utanför Europa (USA, Australien, Japan). Ämnet gästas regelbundet av utländska forskare som vistas i Lund under både korta och längre perioder. Ämnet förenar forskare från olika vetenskapliga discipliner: historia, statsvetenskap, kulturvetenskap, etnologi och filologi. De arbetar med tvärvetenskaplig forskning inom både sina egna och olika internationella projekt. Forskningsmiljön delar ett gemensamt intresse för ett brett definierat forskningsområde av minnesstudier, vilket inkluderar bl a historiekulturell forskning, historiebruk, minnespolitik och andra frågor kopplade till minne och identitet.

Arbetsuppgifter

Den som anställs förväntas delta i vår miljös forskning om de nuvarande historie- och minneskulturerna i Öst- och Centraleuropa och fokusera på frågan vilken roll tolkningar av det förflutna har spelat i processer som präglat demokratisering, europeisering, nationalismens framväxt och antidemokratiska tendenser i regionen.

Den som anställs förväntas kunna arbeta självständigt, men ska också kunna samverka med andra forskare inom ämnet. Postdoktorn ska delta i och bidra till forskningsmiljön bland annat genom att aktivt delta i de forskningsseminarier och andra forskningsrelaterade aktiviteter som pågår inom ämnet, och därmed stimulera den teoretiska diskussionen, bidra med egna studier på området, samt bidra till det gemensamma arbetet med att initiera nya forskningsidéer. Postdoktorn förväntas bedriva sin forskning i huvudsak på arbetsplatsen i Lund.

Undervisning, handledning och andra undervisningsrelaterade uppgifter kan förekomma inom ramen för anställningen, dock till högst 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som högst tre år före ansökningstidens utgång har avlagt doktorsexamen eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Om examen har avlagts tidigare ska intyg om föräldraledighet, sjukdom eller dylikt insändas i samband med ansökan.

Det krävs mycket goda och dokumenterade kunskaper i engelska samt förmåga att tillgodogöra sig primärkällor och vetenskaplig litteratur på ett av följande språk från östra Centraleuropa: polska, tjeckiska, slovakiska eller ungerska.

Bedömning

Bedömningsgrund är god förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. Vid anställning som postdoktor ska främst den vetenskapliga förmågan beaktas. Som grund för bedömning av den sökandes meriter ska den sökande bifoga en forskningsplan för den forskning som är tänkt att genomföras inom anställningen. Enbart sökande vars forskningsplan och tidigare arbete kan stärka forskningsmiljön kommer att beaktas för anställningen som postdoktor.

Särskilt meriterande är:


- avhandling och/eller senare publikationer med inriktning huvudsakligen mot minnesstudier
- annan relevant erfarenhet inom forskningsområdet minnesstudier

Ansökan ska skrivas på engelska. Den ska innehålla följande:

- undertecknat fullständigt curriculum vitae (CV) samt vidimerad* kopia på
doktorsexamen
- publikationsförteckning (inklusive DOI-, ISBN- eller ISSN-nummer)
- undertecknad plan om högst 1500 ord (exklusive litteraturlistor) över det forskningsprojekt som sökanden avser att genomföra under anställningstiden.

*med namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer av två personer som inte står jävsförhållande till den sökande och som kan bekräfta att kopian överensstämmer med originalet.

Forskningsplanen ska innehålla en beskrivning av:


- syfte och frågeställning
- teori och metod
- relation till den internationella forskningsfronten inklusive forskningsområdets
internationellt viktigaste arbeten
- tidsplan och förväntade resultat
- den sökandes förutsättningar och kompetens att genomföra projektet.

Obs! Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ovanstående anvisningar samt att allt är inskannat (som en sammanhängande pdf-fil) och universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag genom rekryteringsportalen.

Villkor

Anställningen är tidsbegränsad till max två år och avser heltid enligt ”Slutande av avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” mellan arbetsmarknadens parter daterat 2008-09-04 (Arbetsgivarverket, OFR:s, SACO-S och SEKO). Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 oktober eller enligt överenskommelse Visstidsanställning