arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Minst en professor i rättssociologi

 • Yrkesroll

  Professor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  8 september

 • Sök jobbet senast

  21 november

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Rättssociologi är ett samhällsvetenskapligt ämne som har relationen mellan rätt och samhälle som studieobjekt. Rättssociologin studerar rättssystemets samhälleliga grunder och konsekvenser, men den intresserar sig också för informella normer. Ämnet framhåller vikten av utomrättsliga faktorer i samband med rättsligt beslutsfattande och för konfliktlösning. 1972 inrättades rättssociologi som självständigt ämne i Sverige i och med inrättandet av den första professuren vid Lunds universitet. Ämnet bygger idag på spänningen mellan statens formella lagstiftning och informell normbildning i exempelvis det civila samhället. Forskning bedrivs inom fält som gender och diskriminering, cybervärlden, utbildning, välfärd, rättskultur och juridiskt beslutsfattande.

Institutionen erbjuder kurser i rättssociologi på alla utbildningsnivåer inklusive doktorsexamen. Rättssociologi ingår även i kandidatprogrammet i kriminologi och höstterminen 2016 startades ett nytt internationellt mastersprogram. Rättssociologiska institutionen vinnlägger sig om att samverka över ämnesgränser och disciplingränser och har också goda kontakter med praktiker och myndigheter. Enheten har rankats högt i kvalitetsutvärderingar och har en hög andel externfinansiering. Goda internationella kontakter är viktiga och en stor andel av de yngre forskarna är idag internationella.

Arbetsuppgifter


Professorn ska verka för att stärka och vidareutveckla institutionens forskningsmiljö, internt, nationellt och internationellt.

I arbetsuppgifterna ingår forskning, undervisning och handledning på samtliga nivåer, forskningsledning, samt ansvar för institutionens fortsatta utveckling inom såväl forskning som utbildning. Professorn ska entusiasmera, initiera och leda såväl egen och andras forskning. Att ta initiativ till och att stödja arbetet med externa forskningsansökningar är en viktig uppgift. Professorn ska aktivt delta i institutionens dagliga arbete. Uppdraget innefattar även administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Den sökande förväntas utveckla ämnets vetenskapliga kontaktnät nationellt och internationellt och utveckla kontakter med det omgivande samhället. Professorn ska vara ett ansikte för ämnet inom Lunds universitet och mot det internationella forskarsamhället.

Undervisning förekommer på svenska och engelska. Personer som sedan tidigare inte behärskar ett skandinaviskt språk förväntas, inom de två första anställningsåren, tillägna sig kunskaper i svenska på den nivå som krävs för att utföra vanligt förekommande arbetsuppgifter inom utbildning och administration. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns

Behörighet/kvalifikationer

Behörig att anställas som professor är den som har visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet
(Högskoleförordningen 4 kap 3 §). Lika stor omsorg ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som den vetenskapliga.

Den sökande ska uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet genom internationellt genomslag och vetenskaplig publicering på högsta nivå inom det rättssociologiska fältet. Den vetenskapliga produktionen ska vara aktuell, med särskild betoning på vetenskaplig progression under de senaste 5 åren. Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens.

Rättssociologi är ett tvärvetenskapligt ämne och den sökande ska vara väl förankrad i både rättssociologisk teori och samhällsvetenskaplig metod. Sökande ska uppvisa dokumenterad förmåga att utveckla forskningsfält och driva forskningsfronten framåt. Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet att som huvudsökande erhålla externa bidrag, leda forskargrupper, och handleda doktorander.
Den sökande ska ha dokumenterad skicklighet i att samverka med aktörer utanför akademin, samt i att
aktivt arbeta med och driva forskningssamarbeten och nätverk.

Den pedagogiska skickligheten ska uppvisas genom förmåga att bedriva, utveckla och leda undervisning samt skapa engagemang och intresse för ämnesområdet. Den sökande ska ha dokumenterad undervisningserfarenhet på grund- avancerad och forskarnivå och måste, för att vara behörig, ha handlett minst en doktorand till examen.

Den sökande ska ha genomgått minst fem veckor högskolepedagogisk utbildning eller ha motsvarande kunskaper som inhämtats på annat sätt om det inte föreligger särskilda skäl; sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning förväntas genomgå sådan inom ett år från det att anställningen påbörjats.

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

För fullständig annons angående bedömningsgrund och ansökningsförfarande se

https://lu.varbi.com/what:job/jobID:426613/?lang=se

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Professor

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 Tillsvidareanställning