arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Lektor i informationsteknologi med inriktning mot AI/data science

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 maj

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Anställningen är inom ämnet informationsteknologi med inriktning mot artificiell intelligens (AI)/data science. Vid Högskolan i Skövde definieras informationsteknologi som det ämne som behandlar hur information representeras, bearbetas och kommuniceras i artificiella och naturliga system samt hur informationstekniska system används och utvecklas i syfte att åstadkomma användbara systemlösningar för individ, organisation eller samhälle.

Lektorn ska stärka kompetensområden inom AI och data science och huvudsakliga arbetsuppgifter är undervisning, forskning, administration samt handledning. Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen. Lektorn kommer att bidra till forskning inom Skövde Artificial Intelligence Lab (SAIL) och kommer främst ingå i lärarlaget för magisterprogrammen Data Science. Forskningsgruppen SAIL vid Högskolan i Skövde består av 20-talet forskare och lärare som fokuserar på olika aspekter av AI och data science. På senare år har förtroendeskapande (trustworthy) AI och maskininlärning (ML) vuxit fram som två av gruppens fokusområden, och områdena återfinns idag i stort sett inom gruppens samtliga aktiviteter, från förståelse av komplexa industriprocesser till situationsanalys och situationsuppfattning, från design av molekyler inom cheminformatics till taktiska beslutsstödsystem i flygplan. Av speciellt intresse när det gäller förtroendeskapande AI är design av förtroendeskapande AI, användarcentrerad AI/data science, t.ex. visuell dataanalys, interaktiv ML och automatiserat beslutsstöd, samt förklarande (explainable) AI (XAI). Av särskilt intresse när det gäller ML är frågeställningar kopplade till avancerad dataanalys, t.ex. prediktiv analys, preskriptiv analys och prognostisering, samt aspekter kopplade till användbarhet och nytta av ML, t.ex. hur man kan inkludera domänkunskap och mänsklig expertis i ML. Gruppen har ett starkt tillämpat fokus, med en bred palett av samarbetspartners inom industri och offentlig verksamhet: Stål- och processindustri, försvars- och säkerhetsindustri, flygindustri, fordonsindustri, läkemedelsindustri, jordbruksindustri, detaljhandel, idrott samt hälso- och sjukvård. Se vidare www.his.se/sail.

Vi söker dig som har:

 • avlagt doktorsexamen i informationsteknologi (eller annat relevant ämne) eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i anställningen
 • visat pedagogisk skicklighet med utgångspunkt från de aspekter som beskrivs i Högskolans Anställningsordning
 • dokumenterad erfarenhet av forskning inom AI/data science
 • god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska
 • dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen (se behörighetskraven).
 • Dokumenterad erfarenhet av undervisning inom förtroendeskapande/förklarande AI/data science.
 • Dokumenterad erfarenhet av forskning inom förtroendeskapande/förklarande AI/data science.
 • Dokumenterad erfarenhet av samverkan med akademi, näringsliv och offentlig verksamhet.
 • Dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsbidrag.
 • Genomgått högskolepedagogisk utbildning om minst 15 högskolepoäng eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper.
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid dokumenterad erfarenhet av undervisning inom förtroendeskapande/förklarande AI/data science, dokumenterad erfarenhet av forskning inom förtroendeskapande/ förklarande AI/data science, dokumenterad erfarenhet av samverkan med akademi, näringsliv och offentlig verksamhet samt dokumenterad erfarenhet av att söka och erhålla externa forskningsbidrag.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en tillsvidareanställning som omfattar 100 %. Högskolan tillämpar 6 månaders provanställning.

Sista ansökningsdatum: 31 augusti 2021

Diarienummer: Ref nr HS 2020/253

Kontaktuppgifter


Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Henrik Svensson och Göran Falkman, forskningsgruppledare för SAIL. Facklig information lämnas av Anders Johansson (SACO-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00.

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev.
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa.
 • Meritportfölj där du redogör för din vetenskapliga och pedagogiska verksamhet.
 • Vetenskapliga publikationer, bifoga högst fem vetenskapliga publikationer (varav minst två publicerade under de senaste tre åren).
 • Fullständig publikationslista.
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara Högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Enligt Riksarkivets föreskrifter är Högskolan skyldig att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att utgallras.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Högskolan tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter förvara Högskolan ansökningshandlingar i två år

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat