arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Klinisk universitetslektor i medicinsk vetenskap, inriktning psykiatri

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 oktober

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet söker en klinisk universitetslektor i medicinsk vetenskap, inriktning psykiatri, med placering i Region Värmland.

Läkarprogrammet vid Örebro universitet startade vårterminen 2011 och de första studenterna examinerades vårterminen 2016. Delar av läkarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning (VFU) är förlagd till Region Värmland. Parallellt med det fortsatta arbetet att utveckla och genomföra läkarutbildningen pågår en ständig utveckling av den kliniska forskningen i nära samverkan med Region Örebro län (RÖL) och Region Värmland inom ramen för det nya regionala ALF-avtalet.

För att ytterligare utveckla den pedagogiska kvaliteten och forskningen kommer en klinisk universitetslektor att tillsättas med placering i Region Värmland. Lektoratet är utformat enligt följande: klinisk andel 30 %, forskningsandel 40% och undervisningsandel 30 %.

Ämnesområde

Ämnesområdet för anställningen är medicinsk vetenskap med inriktning psykiatri.

Arbetsuppgifter

I tjänsten ingår både klinisk verksamhet vid Region Värmland, grundutbildning för läkarstudenter från Örebro universitet och forskning. Innehavaren av anställningen ska vara verksam inom och bidra till den fortsatta utvecklingen av pedagogiska strukturer och processer i första hand för den VFU inom läkarprogrammet som är förlagd till Region Värmland. Undervisning och handledning på universitetet i Örebro kan förekomma. Innehavaren ska också bedriva forskning i samverkan med andra professioner, regionen och universitetet.

Anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare inom Region Värmland.

Behörighet

Behörig att anställas som universitetslektor är den som dels visat pedagogisk skicklighet, dels har avlagt doktorsexamen inom medicinsk vetenskap eller har motsvarande vetenskaplig kompetens eller någon annan yrkesskicklighet som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämnesinnehåll och de arbetsuppgifter som skall ingå i anställningen.

Ett generellt behörighetskrav för anställning som lärare är genomgången högskolepedagogisk utbildning motsvarande 10 veckor. Kompetens motsvarande högskolepedagogisk utbildning kan prövas och bedömas vara behörighetsgrundande. En lärare som vid anställningstillfället saknar högskolepedagogisk utbildning eller motsvarande kompetens ska senast inom två år efter att anställningen tillträtts ha genomfört utbildningen.

Då anställningen är förenad med tjänstgöring som specialistläkare krävs svenskt specialistkompetensbevis och goda meriter i motsvarande specialitet.

Bedömningsgrunder

Som bedömningsgrunder för en anställning som klinisk universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställningen gälla. Lika stor omsorg ska ägnas prövningen av den pedagogiska skickligheten som prövningen av den vetenskapliga skickligheten och den kliniska kompetensen. I prövningen ska meriter från samverkan med det samhälle som universitetet är en del av också värderas, liksom nationell och internationell erfarenhet och mobilitet. Lärare ska ha förmåga att informera, att samverka med det omgivande samhället och att verka för nyttiggörande av universitetets forskning. Dessutom prövas den sökandes lämplighet. Med lämplighet avses att den sökande ska uppvisa sådana personliga egenskaper som krävs för att fullgöra de aktuella arbetsuppgifterna, kunna samverka med övrig personal och bidra till utveckling av verksamheten.

Vetenskaplig skicklighet


Den vetenskapliga skickligheten ska visas genom självständiga forskningsinsatser och fortsatt vetenskaplig publicering efter doktorsexamen. Erfarenhet och intresse för klinisk forskning är särskilt meriterande. Även etablering i forskarsamhället samt erfarenhet av planering, administration och ledning av egen forskning ska tillmätas betydelse.

Pedagogisk skicklighet


Den pedagogiska skickligheten ska visas genom varierade insatser i utbildning såsom planering, genomförande, utvärdering och handledning. Den sökande ska kunna redogöra för sina pedagogiska utgångspunkter och ställningstaganden, ha förmåga att reflektera över den egna pedagogiska utvecklingen och lärarrollen. Den sökande ska även ha bidragit till utveckling av pedagogisk verksamhet.

Tidigare erfarenhet och genuint intresse för utbildning och handledning är starkt meriterande, särskilt om detta skett i ett PBL-baserat curriculum. Erfarenhet av att handleda doktorander samt att utveckla och leda personal samt dokumenterad god samarbetsförmåga är meriterande. Förmåga att kombinera den egna ämneskunskapen med förmåga att konstruktivt medverka vid problemlösning i samverkan med andra ämneskompetenser är viktig.

Övriga bedömningsgrunder


Universitetssjukvårdens utveckling är ett gemensamt ansvar för universitetet, Region Örebro län och Region Värmland varför den kliniska kompetensprofilen är av stor betydelse i den sammantagna bedömningen.

Information och ansökan

För fullständig annons och ansökan, besök www.oru.se/ledigajobb?