arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Forskare i växtekologi

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 november

 • Sök jobbet senast

  21 december

Om jobbet

vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik. Sista ansökningsdag: 2022-12-21.

Vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik bedrivs forskning och undervisning i en internationell miljö. Ämnesområdena är ekologi och evolution, ekotoxikologi, marinbiologi, växtfysiologi och växtsystematik. Delar av forskningen har direkt miljö- och samhällsrelevans och bedrivs ofta brett och interdisciplinärt. Institutionen har ca 140 anställda, av vilka ca 35 är lärare och forskare och ca 40 är forskarstuderande. 

Projektbeskrivning

Vi söker en kandidat till ett 1,5 årigt delprojekt inom det internationella BiodivERsA-projektet ”NordSalt: Klimatförändringar och biologisk mångfald i nordiska strandängar”, finansierat av det svenska forskningsrådet Formas. BiodivERsA är ett nätverk av nationella och regionala finansieringsorganisationer som främjar europeisk forskning om biologisk mångfald och ekosystemtjänster samt erbjuder innovativa möjligheter för bevarande och hållbar hantering av biologisk mångfald. BiodivERsA finansieras av EUs Horizon 2020 ERA-NET COFUND-program. 

Projektet NordSalt har som huvudsyfte att undersöka kopplingarna mellan biologisk mångfald och kolinlagring hos nordiska havsstrandängar mot bakgrunden av pågående klimatförändringar och lokal förvaltning. NordSalt är ett internationellt projekt med partners i Danmark, Finland, Norge, Sverige och Tyskland. Projektet är tvärvetenskapligt och indelat i fem arbetspaket (WP1-5), som vart och ett kommer att anställa en postdoktor eller doktorand.

Forskaranställningen som utlyses här kommer att arbeta främst inom WP4: ”Marsh plant biodiversity patterns and ecosystem services”, som leds av Stockholms universitet. Havsstrandängar är globalt mycket viktiga för kolinlagring och står för ca. 50% av det så kallade ”blåa kolet”; en viktig buffert som motverkar global uppvärmning. Strandängar vid Östersjön är till stor del understuderade och skiljer sig väsentligt från ”klassiska” makrotidala strandängar (som är välstuderade globalt) p.g.a. Östersjöns stora klimat- och salthaltgradienter och brist på tidvatten.

Tidigare studier tyder på att strandängsvegetationens sammansättning och mångfald regleras av abiotiska förhållanden (t.ex. klimat, vågsexponering, latitud) och lokal förvaltning (t.ex. boskapsbete). Men den kan också påverkas av pågående klimatförändringar, såsom uppvärmning, havsnivåhöjning och ökad nederbörd. Samtidigt skulle växtsamhällets sammansättning och mångfald också kunna påverka i) de processer som ligger till grund för reglerande ekosystemtjänster (t.ex. sedimentstabilisering och kolinlagring) samt ii) deras känslighet mot klimatförändringar.

Arbetsuppgifter

Anställningen består av 100% forskning kring länkarna mellan abiotiska miljöförhållanden, växtsamhällen och reglerande ekosystemtjänster (kolinlagring och sedimentstabilisering) hos strandängar vid Östersjökusten, med hjälp av fältundersökningar och fält- / laboratorieexperiment. Specifika arbetsuppgifter inkluderar:
 • att planera och leda en fältprovtagningskampanj längs den svenska kusten under sommaren 2023
 • genomföra laboratorieanalyser av redan insamlade växt- och jordprover
 • delta i att provta ett mesokosmexperiment i Hamburg (Tyskland)
 • eventuellt bistå i gemensamma NordSalt-fältkampanjer i Finland, Danmark, Norge och Tyskland,
 • analysera data, skriva och skicka manuskript till internationella tidskrifter
 • handleda masterstudenter, vars arbeten anknyter till projektet. 

Behörighetskrav

En forskare anställs i huvudsak för forskning och ska ha avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet. Särskild fokus kommer ägnas åt kvaliteten och kvantiteten på tidigare forskning, skriftlig och verbal kommunikationsförmåga, publicerade arbeten samt personliga referenser. För att vara konkurrenskraftig bör sökande ha:
 • en stark bakgrund (t.ex. doktorsexamen) inom växtekologi eller liknande ämne, och då gärna inom strandängars och/eller våtmarkers ekologi, särskilt med avseende på växt-jord-interaktioner
 • dokumenterad erfarenhet av forskning på kopplingar mellan biologisk mångfald och ekosystemtjänster
 • gedigen och dokumenterad erfarenhet av fält- och laboratoriearbete
 • möjlighet att påbörja tjänsten så tidigt som möjligt under 2023.
På grund av projektets tvärvetenskapliga natur kommer dokumenterad erfarenhet av tvärvetenskaplig forskning, arbete mot avnämare (t.ex. länsstyrelser, intresseorganisationer) samt möjlighet att kunna kommunicera på talad svenska med avnämare anses som särskilt meriterande.

På grund av projektets fokus måste sökande i) ha B-körkort (för att kunna köra bil och liten lastbil), ii) regelbundet kunna resa och utföra fält- och laboratoriearbete hemifrån under längre perioder, iii) tala och skriva engelska flytande, samt iv) kunna påbörja tjänsten senast 1 mars 2023.

Vi önskar entusiastiska sökande med hög motivation att bedriva fältforskning, och som tycker om att vara en del av ett internationellt och tvärvetenskapligt team men som också kan arbeta självständigt. Tillsättningen kommer att baseras på en allmän bedömning av den sökandes kompetens och potential för utveckling enligt uppgifterna och förutsättningarna för tjänsten.

Anställningsvillkor

Anställningen avser heltid och gäller tills vidare. Tillträde senast 1 mars 2023 eller enligt överenskommelse.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av Dr Johan Eklöf, johan.eklof@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Lediga jobb. 

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Biolog

Lön

Individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat