arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorandplatser i utbildningssociologi, forskarskolan Skola, sport, skärm

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 september

 • Sök jobbet senast

  11 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 45 000 studenter, mer än 7 000 anställda och en omsättning på cirka 7 miljarder kronor.

Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier (EDU) bedriver forskning, forskarutbildning, grundutbildning och uppdragsutbildning inom pedagogik, didaktik och utbildningssociologi.

Vid EDU finns också flera masterprogram. EDU har drygt 300 anställda varav runt 200 lärare/forskare, 70 doktorander och 30 administratörer. Mer information om institutionens verksamhet hittar du på http://www.edu.uu.se.

Projektbeskrivning: Forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker
Som doktorand kommer du vara knuten till forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker (https://edu.uu.se/forskning/forskarskolor/skola-sport-skarm). Forskarskolan kommer att omfatta nio doktorander antagna vid forskarutbildningar i utbildningssociologi vid Uppsala universitet, idrottsvetenskap vid Gymnastik- och idrottshögskolan och medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola. De doktorandprojekt som ska genomföras inom ramen för forskarskolan kommer att belysa barns och ungas användning och värdering av digitala medier och fysisk aktivitet i förhållande till olika former av lärande, skolans verksamhet och mål. 

Utbildningssociologi: Utbildningssociologin utforskar bildning, utbildning, undervisning, fostran och lärande i relation till andra delar av samhället och till genomgripande samhälleliga processer, exempelvis globalisering och arbetslivets förändringar. Ett centralt problemområde inom den utbildningssociologiska forskningen är mötet mellan elevers, studenters och lärares olika tillgångar och den ordning som råder i utbildningsväsendet. Andra väsentliga problemområden är utbildningsinstitutionernas framväxt och utveckling samt relationen mellan utbildning och andra samhällsområden så som ekonomins, kulturens och politikens världar. Till grund för utbildningssociologin ligger mer generella sociologiska och historievetenskapliga forskningstraditioner.

En överblick över pågående forskning i ämnet utbildningssociologi vid Uppsala universitet kan erhållas på http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningssociologi/. Forskningen är också nära knuten till den verksamhet som sker inom forskningsgrupperna Sociology of Education and Culture (SEC), http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/pre.htm, och Uppsala Studies of History and Education (SHED) http://www.edu.uu.se/forskning/utbildningshistoria/.

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år och finansieras med anställning som doktorand. Doktoranderna förutsätts bedriva sin utbildning på forskarnivå på heltid och aktivt delta i institutionens verksamhet. Undervisning, företrädesvis inom lärarutbildningen, eller annan tjänstgöring vid institutionen motsvarande högst 20 procent kan förekomma. Utbildningen förlängs i motsvarande omfattning.

Kvalifikationskrav: Behörig att antas till utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi vid Uppsala universitet är den som a) har avlagt en examen på avancerad nivå, b) har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, och c) har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i humanistiskt eller samhällsvetenskapligt ämne med för utbildningssociologin relevant innehåll. Behörig är också den som i annan ordning inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Goda kunskaper i svenska och engelska är ett krav.

Ansökningshandlingarna skall omfatta:


- Ifylld och signerad ansökningsblankett för studier på forskarnivå (se https://mp.uu.se/documents/432512/983501/ansokan_forskarniva_210304.pdf/41e2701a-8c73-ba30-8cb6-80b484b31777)
- Personligt brev
- CV, meritförteckning med registerutdrag och i förekommande fall gymnasiebetyg som styrker allmän och särskild behörighet till forskarutbildning i utbildningssociologi. Kopia av examensbevis och betyg bifogas.
- Självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär, särskilt examensarbeten (C- och D-uppsatser, magisteruppsats, masteruppsats, och/eller andra vetenskapliga arbeten).
- En avhandlingsplan på högst 10 sidor som tar upp för avhandlingsprojektet relevanta frågeställningar, ämnesmässig kontext, forskningsläge, material- och metodfrågor, samt reflektioner rörande avhandlingsprojektet relevans. Avhandlingsprojektet ska kopplas till de teman som forskarskolan Skola, sport, skärm: värdeladdade lärandepraktiker omfattar.

Alla dokument som bifogas ansökan måste vara på svenska eller engelska.

För mer information om forskarutbildningen vid institutionen, se https://www.edu.uu.se/utbildning/forskarutbildning/

Utbildning på forskarnivå i utbildningssociologi regleras också av http://www.utbildningsvetenskap.uu.se/digitalAssets/500/c_500224-l_3-k_allmstudpl.utbsoc13.pdf

Utbildningen regleras även av fakulteten för utbildningsvetenskapers rutiner, se https://mp.uu.se/web/info/forska/forskarutbildning/humsam/utbildningsvetenskap

En person får vara anställd som doktorand under sammanlagt högst åtta år, dock ej längre tid än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i universitetets regler och riktlinjer.

Lön: Enligt lokalt kollektivavtal för doktorander.

Tillträde: 2022-01-01.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enl HF 5 kap § 7.

Anställningens omfattning: 100 %.

Upplysningar om anställningen lämnas av: Studierektor för forskarutbildningen: Emil Bertilsson, mailto:emil.bertilsson@edu.uu.se. Forskningsledare professor Mikael Börjesson, mailto:mikael.borjesson@edu.uu.se.

Välkommen med din ansökan senast den 11 oktober 2021, UFV-PA 2021/3230.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2022-01-01 Visstidsanställning