arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom psykosocial arbetsmiljö och hälsa hos personal inhyrd från b

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 december

 • Sök jobbet senast

  18 januari

Om jobbet

Högskolan i Gävle har som vision att vara förstahandsvalet för alla som vill göra skillnad. Vi erbjuder utbildningsprogram och fristående kurser inom humaniora, vård och medicin, samhälls- och naturvetenskap samt teknik. Högskolan i Gävle är en av Sveriges populäraste högskolor utifrån söktrycket. För mer information om Högskolan, se www.hig.se

Högskolan i Gävle utlyser härmed en utbildningsplats på forskarnivå (240 högskolepoäng) med doktorsexamen i ämnet arbetshälsovetenskap som slutmål.

Högskolan fokuserar på fyra strategiska forskningsområden - hållbar stadsutveckling, hälsofrämjande arbete, innovativt lärande och intelligent industri. De forskarutbildningar som bedrivs är inom de tematiska områdena Hälsofrämjande arbetsliv och Byggd miljö.

Forskningsområdet Hälsofrämjande arbetsliv har sin inriktning mot olika hälsoaspekter i arbetslivet utifrån fysiska, psykiska och sociala perspektiv. Hälsa och hälsofrämjande ges i en arbetslivskontext en bred definition. Forskningen ska bidra till kunskap om hälsofrämjande arbetsliv och/eller orsaksförklaringar till uppkomsten av arbetsrelaterad ohälsa, hur den kan förebyggas och behandlas. Till forskningsområdet hör även frågor om ledarskap och organisation och dess samband med personalens hälsa, liksom forskning om möjligheter och hinder för återgång till och möjlighet att vara kvar i arbetslivet med långvarig ohälsa samt till ett förlängt arbetsliv .

Anställningen är på heltid med tillträde 1 september 2021 eller enligt överenskommelse. Tjänsteställe är Gävle och merparten av arbetstiden är campusförlagd till Akademin för hälsa och arbetsliv, Avdelningen för arbetshälsovetenskap och psykologi.

ARBETSUPPGIFTER

Den som antas till en utbildningsplats skall främst ägna sig åt att genomföra vetenskapliga projekt samt genomgå kurser om minst 60 högskolepoäng. Utbildningen innefattar även att den forskarstuderande skriver en vetenskaplig sammanläggningsavhandling motsvarande 180 högskolepoäng. Den som erhåller utbildningsplatsen kan även få arbeta med undervisning och administrativt arbete omfattande högst 20% av heltid. Sådan tjänstgöring förlänger utbildningstiden i motsvarande omfattning. Den som antas till en studieplats förväntas utföra den absoluta merparten av sitt arbete i Gävle samt regelbundet delta i akademins aktiviteter såsom seminarier och möten.

En doktorand söks nu till projektet Psykosocial arbetsmiljö och hälsa hos personal inhyrd från bemanningsföretag.

Doktorandprojektets övergripande syfte är att generera kunskap om och förståelse för delaktighet i arbetsmiljöarbetet bland inhyrd personal inom industrin och delaktighetens betydelse för arbetsvillkor och hälsa. Doktorandprojektet är en del av forskningsprogrammet Flexibelt arbete möjlighet och utmaning (finansierat av Forte). Studien följer anställda i olika organisationer inom privat och offentlig sektor. Data samlas in med intervjuer, register från organisationer, samt enkäter om arbetsvillkor, delaktighet, belastning och hälsa. Doktorandprojektet kommer att bestå av fyra delarbeten. Studierna är godkända av etikprövningsmyndigheten

Huvudhandledare för doktorandprojektet är Gunnar Bergström.

KVALIFIKATIONER

Behörighet
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Behörigheten ska ha uppnåtts senast samma datum som sista ansökningsdag.

Övriga kvalifikationer

Arbetsuppgifterna kräver en väl utvecklad förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med andra samt en god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt. Som forskarstuderande ska du ha en vilja att söka ny kunskap och även kunna diskutera och förklara forskningen med personer som inte är verksamma inom det egna ämnet såväl nationellt som internationellt. För denna utbildningsplats på forskarnivå är det särskilt meriterande med examen inom arbetshälsovetenskap, psykologi, sociologi eller annan beteende-/samhällsvetenskap.

Bedömningsgrunder

Urvalet sker på basis av den sammanvägda bedömningen av sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen och grundar sig på följande kriterier:
 • formell behörighet för att antas till forskarutbildning
 • relevans och omfattning av utbildningsbakgrund
 • ansökans kvalitet
 • kvaliteten i den sökandes uppsatser, examensarbeten eller motsvarande
 • erfarenhet av forskningsrelaterat arbete, med avseende på både mängd och innehåll och/eller annan arbetslivserfarenhet av relevans för forskarutbildningen
 • kompetens och inriktning i relation till den specifika studieplatsen
 • förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildning mot bakgrund av inlämnade handlingar, intervju och eventuella arbetsprov/tester
 • förmåga att bidra till den vetenskapliga miljö där forskarutbildningen ska äga rum
 • omdöme från referenser

ÖVRIGT

Anställningen är en doktorandanställning, se Högskoleförordning SFS 1993:100, kapitel 5, för mer information.

Ansökan till utbildningsplats ska åtföljas av:

• curriculum vitae,
 • dokument som styrker din grundläggande behörighet,
 • en förteckning över referenspersoner och
 • kopior på tidigare arbeten (t.ex. examensarbete, eventuell vetenskaplig publikation) samt övriga handlingar du önskar åberopa.
För sökande med examina från utländska lärosäten: Auktoriserad översättning till svenska eller engelska av alla dokument måste bifogas, såvida de inte är utformade på norska, danska eller engelska.

Högskolan i Gävle eftersträvar en jämn könsfördelning och ett aktivt arbete med lika villkor i alla delar av organisationen.

Inför denna rekrytering har Högskolan i Gävle tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediasäljare och liknande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt avtal.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tidsbegränsad anställning