arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand inom plasmakatalys

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  19 januari

 • Sök jobbet senast

  8 februari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Institutionen för kemiteknik är nyskapande inom separationsteknik och reaktionsteknik. Vår verksamhet har tydlig koppling till Agenda 2030 genom forskningens fokus på energi- och kostnadseffektiva processer.

Samarbeten med industri och andra forskargrupper både i och utanför Sverige är en viktig del av vår strategi.

Våra studenter och anställda upplever en trevlig och inkluderande miljö på institutionen.

Projekt

Produktionsprocessen för ammoniak är energikrävande och skadlig för miljön, men i brist på alternativ har den omoderna produktionen fortgått.

Jordbruket är helt beroende av ammoniak i framställningen av konstgödsel, så efterfrågan på ammoniak är stor. Ammoniak är dessutom ett bränsle helt fritt från kolutsläpp med hög energitäthet. Genom att ersätta den traditionella processen med en plasmakatalysbaserad approach skulle energiförbrukningen minska drastiskt p g a att vi kan sänka tryck och temperatur i produktionen. Detta projekt fokuserar på grundläggande förståelse av plasmakatalysprocessen och dess beståndsdelar plasma, katalys och synergin mellan de två. Projektet är ett samarbete mellan insitutionen för Kemiteknik och Fysiska institutionen och doktoranden kommer arbeta i nära samarbete med forskare från båda institutionerna.  

Ämnesbeskrivning

Forskningen vid institutionen för Kemiteknik är främst inriktad på resurseffektiva tekniska lösningar för en hållbar utveckling, och bedrivs i samarbete med andra nationella och internationella forskargrupper och företag. Forskare vid insitutionen för Kemiteknik har lång erfarenhet av termokemiska reaktioner, katalys och design av processer för framställning av kemikalier och bränslen.

Forskningsuppgiften i detta projekt kommer att vara att studera plasmakatalys för ammoniakproduktion.  Fokus kommer att ligga på experimentella in situ- och operandostudier för att uppnå en detaljerad förståelse av egenskaperna hos plasma och dess växelverkan med det katalytiskt aktiva materialet. För att få grundläggande kunskap om den kemiska processen kommer modellsystem att studeras.

Arbetsuppgifter

Arbetet är till största delen experimentellt och kommer att utföras i samarbete med forskare och doktorander vid Fysiska institutionen men även utanför Lunds universitet i internationella samarbeten. Doktoranden kommer att utföra och planera in situ och operando karakteriseringsstudier av plasma med hjälp av laserdiagnostik och katalysatorn med framförallt optiska och synkrotronljusbaserade metoder. Typiska tekniker som kan komma att användas utöver synkrotronljusbaserade tekniker är SEM/TEM, XRD, Raman, BET, TPR och laserdiagnostik.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Kemiteknik uppfyller den som har:

- fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.

Bedömningsgrunder


Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- God förmåga att kommunicera och samarbeta med forskare i andra forskningsfält.
- Dokumenterad erfarenhet av självständigt forskningsrelaterat arbete och problemlösning.
- Erfarenhet av avancerad laserdiagnostik för ultrasnabba processer så som strukturerad belysning och spatial lock-in-analys som exempelvis.
- Goda kunskaper inom laserfysik och spektroskopi
- Kunskap i programmering så som Python eller Matlab och även Labview för kontroll av experimentuppställning är meriterande.
- Laborativ erfarenhet kommer värdesättas.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor


Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan


Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 % Visstidsanställning till