arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Vårdvetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 juli

 • Sök jobbet senast

  15 augusti

Om jobbet

Inom miljön Hälsa och välfärd vid Högskolan Dalarna sker en satsning på en sammanhållen akademisk miljö med utbildning och forskning med tvärvetenskaplig ansats och samverkan med det omgivande samhället. Doktoranderna erbjuds en sammanhållande struktur med kurser och riktade aktiviteter under hela forskarutbildningen. Forskarutbildningen ges i området Hälsa och välfärd med inriktning evidensbaserad praktik med examen i vårdvetenskap.

Tjänsten innefattar forskarutbildning (kurser), forskning och annat institutionsarbete, såsom undervisning. Tjänstefördelningen är 80% forskarutbildning och 20 % institutionstjänstgöring. Forskningen innebär deltagande i forskningsprojektet, Sjuksköterskor i frontlinjen av covid-19-pandemin.

Vill du bidra till att förbättra människors hälsa?

Att vara doktorand innebär att vara antagen till en utbildning på forskarnivå (forskarutbildning) och följa en individuell studieplan. En doktorand ägnar sig åt ett forskningsprojekt under handledning, kompletterat med kurser och andra lärandeaktiviteter.

Information om projektet


Projektet syftar till att genomföra en nationell kartläggning av covid-19-pandemins effekt på sjuksköterskors arbetssituation, hälsa och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Vi kommer att lära oss vilka nya källor till stress som pandemin inneburit och om vårdorganisationen behöver ändra strategi inför framtiden om/när vi står inför en ny liknande situation.

Forskningsprojektet är organiserat i flera delar.
 • Sjuksköterskors arbetssituation och hälsa under covid-19-pandemins olika faser.
 • Kartläggning av olika källor till stress utifrån arbetet under covid-19-pandemin.
 • Sjuksköterskors erfarenheter av återkommande minnen av svåra händelser och posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) under/efter covid-19-pandemin.
Datainsamling och analys kommer att ske med hjälp av kvantitativ och kvalitativ metod. Enkätutskick kommer genomföras av Statistiska Centralbyrån.

Forskargrupp


Doktoranden kommer att ingå i forskargruppen LUST (Longitudinella Undersökningar om Sjuksköterskors Tillvaro) som leds av Docent Ann Rudman. Gruppen bedriver bland annat forskning om att vara ny i en profession, arbetsengagemang, arbetstider, återhämtning, hälsa och säkerhet inom vården. Forskargruppen gör även preventiva interventioner mot stress under utbildning och i arbetslivet. Forskargruppen består av forskare med kompetens inom omvårdnad, psykologi, och arbetslivsforskning och utgörs av en grupp på 15 personer som arbetar vid olika högskolor och universitet i Sverige. Högskolan Dalarna ansvarar för forskningsprojektet mot forskningsfinansiären, AFA försäkring. Till projektet finns förutom forskare med olika specialkompetenser en projektgrupp bestående av kliniskt verksamma inom sjukvårdsorganisationen.

Doktoranden kommer att få möjlighet att verka och knyta kontakter med andra doktorander och forskare inom Hälsa och välfärd på Högskolan Dalarna, samt inom andra lärosäten och nätverk såväl nationellt som internationellt.

Anställningsvillkor och doktorandens uppgifter


Under projektet förväntas doktoranden att självständigt, men under handledning, bedriva forskning genom de olika stadierna av forskningsprocessen. Doktoranden kommer att planera och genomföra både kvalitativa och kvantitativa studier. Rekrytera deltagare till forskningsprojektet, genomföra datainsamling samt analysera den. Doktoranden förväntas utveckla sin förmåga att kritiskt och självständigt granska och värdera forskningsresultat, samt att skriva på engelska för publikation av vetenskapliga artiklar. 

Anställningen är visstidsanställning på heltid under fem år (med 80 % studietakt, motsvarande 4 års heltidsstudier som doktorand) och tjänstgöring som avser utbildning eller andra uppdrag vid Högskolan (20 %). Tillträdesdatum är 2020-10-01 eller enligt överenskommelse.

Placeringsort är Falun och närvaro i verksamheten är nödvändig för att bidra till den vetenskapliga miljön vid Högskolan Dalarna.

Behörighet


För att kunna antas till forskarutbildning måste följande behörighetskrav vara uppfyllt:
 • avlagt en examen på avancerad nivå (master- eller magisterexamen), eller fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå (masternivå)
Bestämmelserna för anställning som doktorand finns angivna i högskoleförordningen.

Låter det spännande? För fullständig annons och bedömningsgrunder vänligen se www.du.se/jobb

På Högskolan Dalarna är du med och skapar möjligheter för alla människor att delta i högre utbildning. Tillsammans skapar vi öppna vägar till kunskap för ett gott samhälle - i vår egen region och i ett globalt perspektiv. Våra utbildningar är aktuella och håller hög kvalitet och forskningen sker i nära samverkan med samhället. Cirka 800 anställda, 15 000 studenter och en stor mängd samarbetspartners gör detta möjligt. Vi vill förändra världen - vill du förändra den med oss?

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat