arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i tema Teknik och social förändring

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Kunniga och engagerade medarbetare med goda förutsättningar är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna för Linköpings universitet. Lärare och forskare är vår kärnkompetens, men ett framgångsrikt universitet behöver erfarna och motiverade medarbetare inom många områden. Alla roller är viktiga. Vi har ett stort rekryteringsbehov bland annat tack vare en forskningsverksamhet i expansion. Du behövs här. Välkommen att söka jobb hos oss!

Institutionen för Tema var först i Sverige att erbjuda en akademisk miljö för tematiskt organiserad, tvärvetenskaplig och samhällsrelevant forskning. Vi kombinerar stark forskning med utbildningsuppdrag på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå, inte sällan i samverkan med aktörer utanför universitetet. Vi tar avstamp i ett kritiskt och reflekterande förhållningssätt och det vi gör syftar till att utveckla nya perspektiv på etablerade samhällsfenomen, till nytta för såväl vetenskapens som samhällets utveckling.
Läs mer: https://liu.se/organisation/liu/tema

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som doktorand i tema Teknik och social förändring.

Tema Teknik och social förändring är en nationellt och internationellt ledande miljö för forskning och utbildning om hur människor skapar och använder teknik, samt om hur teknisk förändring vävs samman med kulturmönster, vardagsliv, politik, etik och ekonomi. Vid avdelningen bedrivs forskarutbildning och grundutbildning med inriktning på frågor om teknik och social förändring.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt sin forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 procent av full arbetstid.

Utöver att delta i avdelningen Tema Teknik och social förändrings forskarutbildning kommer doktoranden delta i den nationella Forskarskolan Energisystems gemensamma kurser och aktiviteter.

Anställningen utlyses som en del av det tvärvetenskapliga projektet ”Socio-teknisk ekologi: Energisystem i urbana områden med hög hållbarhetsprofil” inom Forskarskolan Energisystem. Projektets fokus är energisystemens planering och framväxt i tre stadsdelar med höga ambitioner för hållbarhet. Doktoranden vid Linköpings universitet (LiU) kommer att samarbeta med två andra doktorander, anställda vid Lunds universitet respektive Chalmers tekniska högskola.

Delprojektet vid LiU innebär samhällsvetenskaplig forskning om hushåll, hem och bostadens energisystem i tre nybyggda stadsdelar. Frågorna i projektet handlar bland annat om hur de boende förhåller sig till de olika värden som presenterats och implementerats av olika professionella aktörer som t ex byggherrar och kommuner och hur de boende agerar i sin vardag i förhållande till frågor om funktion, komfort, ekonomi och estetik. Forskningen baseras på fallstudiemetod och omfattar datainsamling (t ex intervjuer med hushåll), analys av intervjudata och författande av forskningsartiklar som leder till en doktorsavhandling.

Projektet genomförs både som ett akademiskt tvärvetenskapligt samarbete och i samverkan med organisationer utanför akademin, såsom energibolag och kommuner. Det akademiska tvärvetenskapliga samarbetet innebär, förutom att delta i projektet, medverkan i forskarskolans kurser och aktiviteter, som delvis genomförs vid andra lärosäten i Sverige.

Behörighet

Behörig till anställning som doktorand är bara den som antas eller redan har antagits till forskarutbildning.

Grundläggande behörighet att antas till forskarutbildningen har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som i någon annan ordning inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. För att uppfylla den särskilda behörigheten för antagning till forskarutbildning i tema Teknik och social förändring krävs motsvarande 90 högskolepoäng i ett ämne av central betydelse för temat.

Relevant utbildning för den utlysta anställningen är exempelvis kulturgeografi, miljövetenskap, samhällsplanering, sociologi, statsvetenskap eller annan samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller tvärvetenskaplig utbildning.

Arbetet innebär datainsamling och samverkan i en svensk kontext. Till arbetet hör också att skriva vetenskapliga artiklar på engelska, ensam och tillsammans med medarbetare i forskargruppen. Dokumenterad skicklighet i svenska och engelska, såväl muntligt som skriftligt, är därför ett krav. Dokumenterad vetenskaplig skicklighet i att arbeta med kvalitativa metoder är särskilt meriterande. Det är även meriterande med dokumenterad skicklighet i tvärvetenskapliga ansatser och samarbete över ämnesgränser.

För mer information om anställningen

https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb?rmpage=job&rmjob=14041&rmlang=SE

Lika villkor

Flertalet av våra doktorander inom Institutionen för Tema är kvinnor, därför ges män företräde vid tillsättning av denna anställning, vid i huvudsak lika meriter i övrigt.

Linköpings universitet ska fortsätta att utvecklas som en attraktiv och kreativ arbetsplats som präglas av lika villkor och arbetar därför aktivt för jämställdhet och mångfald.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Enligt fastställd lönestege för doktorander

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat