arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Teknik och samhälle

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  3 september

 • Sök jobbet senast

  23 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning

Institutionen för Teknik och samhälle, avdelningen för Trafik och väg, har erhållit finansiering för ett forskningsprojekt med fokus på samverkan mellan kollektivtrafikens aktörer vid planering och genomförande av högkvalitativ busstrafik, så kallad Bus Rapid Transit (BRT), i en svensk kontext.

Projektet syftar till att utveckla och förankra ett bedömningsverktyg, samt att fånga upp lärdomar och erfarenheter från pågående och genomförda planeringsprocesser i olika städer. Forskningsprojektet genomförs i nära samarbete med intressenter i kollektivtrafiksektorn och en viktig del av projektets nytta är att sprida kunskap till relevanta aktörer. 

Doktorandtjänsten kommer vara affilierad med K2 - Sveriges nationella centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik. Centret är baserat i Lund och drivs av Lunds universitet, Malmö universitet och VTI (Svenska väg- och transportforskningsinstitutet) i samarbete med de tre storstadsregionerna i Sverige. K2 är en internationellt ledande och tvärvetenskaplig forskningsmiljö med fokus på kollektivtrafik och hållbar mobilitet. Centret samlar ungefär 90 forskare med olika bakgrunder men med ett gemensamt intresse för kollektivtrafik och dess bidrag till hållbara städer och regioner.

Arbetsuppgifter


Övergripande syften med doktorandtjänsten är att:

- bidra till att utveckla och förankra en gemensam förståelse av vad BRT innebär i en svensk kontext och hur sådana system kan bidra till ett transporteffektivt samhälle.
- bidra till att utveckla former och metoder för samverkan som gör att genomförande av BRT i en svensk kontext får en tillräckligt hög kvalitet för att bidra till att möjliggöra ett transporteffektivt samhälle.

Projektets uppgifter kommer att utföras både tillsammans med seniora forskare från Trafik och Väg och Malmö universitet och självständigt. Resor och vistelse på olika platser i Sverige och internationellt ingår i uppgifterna.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan det även ingå medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Doktoranden förväntas aktivt delta i och bidra till forskningsmiljön vid K2 och avdelningen Trafik och väg samt samarbeta med aktörer inom kollektivtrafiken och det omgivande samhället.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet.

Övriga krav:


- Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift.
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Teoretisk och/eller praktisk kunskap om kollektivtrafikplanering.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. 
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter:

- Teoretisk och praktisk kunskap inom kollektivtrafikplanering som är relevant för forskningsområdet.
- Erfarenhet från samarbete med andra discipliner.
- Erfarenhet från undersökningsarbete och oberoende datainsamling (kvantitativ och kvalitativ).
- Erfarenhet av kvalificerat analysarbete inom transportområdet.
- Erfarenhet av enkätstudier.

I första hand söks en person med en akademisk examen som fokuserar på kollektivtrafikplanering, men sökande med andra inriktningar och med relevanta kvalifikationer kommer också att övervägas.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på svenska. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast Visstidsanställning