arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i omvårdnad

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 november

 • Sök jobbet senast

  13 december

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Omvårdnad vid Institutionen för hälsovetenskaper.

Ämnets forskning vid Karlstads universitet är samlat inom forskningsprogrammet Främja hälsa och vårdkvalitet som omfattar tre övergripande forskningsområden: Modeller och innovationer för säker vård, Hantering av komplexa ohälsotillstånd samt Kompetens och professionsutveckling inom omvårdnad. Forskning inom området hälsa bedrivs idag inom flera ämnen vid universitetets båda fakulteter och forskarutbildningen är samlad i Forskarskola Hälsa. Den utlysta doktorandplatsen med avslutning doktorsexamen i omvårdnad kommer att vara knuten till Forskarskola Hälsa.

Arbetsuppgifter

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 240 hp, inklusive avhandlingen. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, som undervisning eller något annat arbete vid lärosätet på maximalt 20 procent av full arbetstid.

En ledig plats inom forskarutbildning i omvårdnad utlyses till forskningsprojektet ”FUndaMEntals of Care Models” (FUME). Projektet kommer att utvecklas och designas inom det engelska ramverket för komplexa interventioner (Medical Research Councils Framework). Projektet kommer att genomförs i nära samarbete med norska kollegor vid Lovisenberg diakonala högskola (LDH) i Oslo. Inom ramen för FUME kommer ytterligare ledig plats inom forskarutbildningen i omvårdnad att utlysas vid LDH och vara knuten till forskarskolan Hälsa vid Karlstad Universitet.

Det övergripande syftet med projektet är att utveckla och testa patientnära sjuksköterskemodeller med fokus mot fundamental omvårdnad till äldre personer boende i sina egna hem med stöd av kommunal hemsjukvård och hemtjänst och/eller inom särskilda boende. Forskning indikerar att inom dagens organisation av den alltmer teknologiska och komplexa hälso-och sjukvården så tenderar sjuksköterskans funktion att förflyttas allt längre bort från det patientnära omvårdnadsarbetet. Ett flertal faktorer bland annat uppgiftsglidning s.k. ´task shifting´ och en ökning av administrativa uppgifter inte alltid relaterade till en direkt patientvård beskrivs som orsaker till förflyttningen. Forskningen visar också att ett minskat antal legitimerade sjuksköterskor i patientnära arbetet ter sig stå i relation till om vård och omvårdnad ransoneras (’rationed care and/or missed care’) och till misslyckande med att rädda (’failure to rescue’) och/eller förhindra utvecklande av livshotande komplikationer hos dem vi vårdar. Hur denna forskning reflekterar sjuksköterskornas funktion i kontexten hemsjukvård och/eller särskilda boende eller den fundamentala omvårdnad som de äldre personerna erhåller i dessa kontexter är dock mindre väl beskrivet.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i omvårdnad har den som avlagt examen i omvårdnad på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar i ämnet/ huvudområdet omvårdnad om minst 120 högskolepoäng, varav minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå där det ingår ett självständigt arbete (examensarbete) omfattande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som i annan ordning inom eller utom landet har förvärvat motsvarande kunskaper.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.

Bedömningsgrunderna baseras på den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Därvid bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning samt kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbeten av forsknings- och utredningskaraktär som ingått i utbildningen, i synnerhet på avancerad nivå. Dessutom bedöms erforderliga styrkta erfarenheter enligt meritprofil (se nedan), samt forskningsplan alternativt studieprotokoll för en systematiskt litteraturstudie. God förmåga att uttrycka sig på svenska och engelska i tal är av stor vikt och god förmåga att uttrycka sig skriftligt på båda språken är av vikt. Personliga egenskaper så som förmåga att visa engagemang, ansvar och förmåga att leda och slutföra såväl delar som hela projekt inom uppsatt tidsplan. Den sökande förutsätts vara öppen för ett nära samarbete med det svensk-norska forskningsteamet, ha god social förmåga och klara av att arbeta både enskilt och i grupp oavsett kontext.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen är en tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget) med tillträde enligt överenskommelse.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet tog september 2020 emot utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar också lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer här: kau.se/hrs4r

Lön

Månadslön enligt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning