arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i miljövetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 december

 • Sök jobbet senast

  19 januari

Om jobbet

vid Institutionen för miljövetenskap. Sista ansökningsdag: 2020-01-19.

Institutionen för miljövetenskap är en av de större institutionerna inom Naturvetenskapliga fakulteten. Institutionen består av fyra enheter med drygt 170 anställda forskare, lärare, doktorander och teknisk/administrativ personal. Forskning och undervisning bedrivs inom miljökemi, ekotoxikologi, atmosfärsvetenskap och biogeokemi. Som medarbetare på Institutionen för miljövetenskap blir du en del av en dynamisk miljö med forskning av högsta klass och med stark internationell prägel.

Forskningen på Enheten för föroreningars kemi är inriktad mot föroreningar i miljön och adresserar grundläggande frågor som var de kommer ifrån, vart de tar vägen och vem som exponeras. Några områden med speciellt fokus är identifiering av nya föroreningar, förståelse av föroreningars kemiska, fysikaliska och biologiska processer i människa och miljö samt utveckling av nya metoder och tekniker.    

Projektbeskrivning

Anställningen kommer att vara inom ett forskningsprojekt som är finansierat av svenska vetenskapsrådet. Projektet är interdisciplinärt och spänner mellan miljökemi, ekologi, ekotoxikologi och växtplanktonfysiologi, och är ett samarbete mellan docent Anna Sobek (Stockholms Universitet), Professor Clare Bradshaw (Stockholms Universitet), och docent Elin Lindehoff (Linneuniversitetet).

Det övergripande målet för forskningen är att undersöka underliggande mekanismer för växtplanktons känslighet för blandningar av kemikalier/föroreningar. Växtplankton spelar en nyckelroll i de globala biogeokemiska kretsloppen. Trots det finns det mycket begränsad kunskap om hur dess funktioner påverkas av exponering för kemikalier i miljön. Genom att använda kemisk aktivitet som ett kvantitativt mått på kemikalieblandningar kommer vi inom projektet att generera ny process-baserad förståelse av ekologiska och ekotoxikologiska effekter i växtplankton orsakade av kemikalieblandningar, samt hur miljöfaktorer kan orsaka högre känslighet för föroreningar på grund av reglering av cellens fettinnehåll och sammansättning.

Projektet är organiserat runt ett antal laborativa experiment där växtplankton exponeras för kemikalieblandningar. Arbetsuppgifterna inbegriper kemisk analys, analys av ekologiska och ekotoxikologiska effektmarkörer i plankton, hantering av växtplanktonkulturer och analys av biokemiska parametrar i växtplankton.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet för utbildning på forskarnivå inom miljövetenskap krävs att minst 45 hp på avancerad nivå ska vara i ett av ämnesområden biologi, kemi, geovetenskap, fysik eller meteorologi, varav ett självständigt arbete om minst 30 hp. Dessutom bör den sökande ha minst 30 hp i andra naturvetenskapliga ämnen än huvudämnet.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Kunskap och tidigare erfarenhet av tillämpning av koncept och metoder inom miljökemi och ekotoxikologi ses som en stark tillgång. Kunskap om växtplanktonfysiologi och kultivering är en ytterligare merit. Den sökande bör ha intresse av interdisciplinär forskning.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.