arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med fokus på norra Sverige

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  31 maj

Om jobbet

Humanistiska fakulteten vid Umeå universitet utvecklar nya vägar för humaniora och skapar relevanta forskningsområden för framtiden.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper söker en doktorand i medie- och kommunikationsvetenskap med fokus på norra Sverige och hållbarhet.

Institutionen för kultur- och medievetenskaper tillhör Umeå universitets humanistiska fakultet och har omkring 70 anställda. En unik kombination av ämnesområden gör institutionen till en kreativ miljö i skärningspunkten mellan konst, kultur, litteratur och medier. På institutionen bedrivs internationellt erkänd forskning av hög kvalitet. För mer information, besök gärna: https://www.umu.se/kultmed

Medie- och kommunikationsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som handlar om medierad kommunikation i alla dess former i traditionella, såväl som digitala och sociala medier. Våra kommunikationsformer är idag stadda i snabb förändring, mycket tack vare ett radikalt förändrat medielandskap och en pågående digitalisering av samhälle och kultur. Vid institutionen arbetar ett 20-tal forskare, lärare och doktorander inom medie- och kommunikationsvetenskap och journalistik med olika typer av forskningsprojekt inom områden som mediehistoria, digitala medier, miljö- och vetenskapskommunikation och strategisk kommunikation. Forskningen är omfattande och varierad och rymmer många olika teoretiska perspektiv och empiriska områden.

Den Arktiska forskarskolan

Som doktorand kommer du ingå i ett tvärvetenskapligt sammanhang med tillhörighet både till ditt eget ämnesområde och den Arktiska forskarskolan med inriktning mot hållbar utveckling vid Umeå universitet. Doktoranderna inom forskarskolan förväntas delta i forskarskolans aktiviteter och erbjuds, förutom varje enskild forskningsspecialisering, vissa gemensamma kurser. Här kan du läsa mer om den Arktiska forskarskolan vid Arcum: https://www.umu.se/arktiskt-centrum/utbildning/forskarskolan/

Doktorandanställningen är kopplad till projektet "Mediediskurser av ett hållbart Norrland: journalistik, platser och praktiker i omvandling" som handlar om medieindustrins mobilisering i norra Sverige med anledning av den pågående så kallade gröna re-industrialiseringen. Här undersöks mediers möjligheter att vara en transformerande kraft för mer hållbara samhällen. Lokaljournalistikens demokratiska roll, liksom riksmediernas nyvunna Norrlandsintresse är av särskilt intresse att studera empiriskt och kritiskt granska, varför vi välkomnar förslag på forskningsplaner med dessa inriktningar.

Kvalifikationer

Grundläggande behörighet 
För att antas till utbildning på forskarnivå krävs att man uppfyller krav på såväl grundläggande som särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå och fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.   

Särskild behörighet 
För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i medie- och kommunikationsvetenskap krävs att den sökande har minst 30 högskolepoäng i medie- och kommunikationsvetenskap på avancerad nivå eller motsvarande i ämnen och inriktningar med relevans för anställningen. Denna anställning förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift.

Se allmän studieplan i huvudområdet: https://www.umu.se/humanistisk-fakultet/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/ 

Bedömningsgrunder

Vid urvalet bland behöriga sökande tas i första hand hänsyn till förmåga att tillgodogöra sig utbildningen. Bedömningen grundar sig i huvudsak på tidigare studieresultat där särskild vikt tillmäts skriftliga arbeten, samt forskningsplanens kvalitet och relevans för examensämnet. Hänsyn tas även till referenstagning, anställningsintervju och annan möjlig prövning av huvudkandidater.
 
Examen ska vara avlagd senast vid ansökningstidens utgång. 

Anställningsvillkor

Innehavare av doktorandtjänst ska främst ägna sig åt egen utbildning på forskarnivå. Anställning som doktorand ges för den tid som bedöms nödvändig för slutförande av forskarstudierna på normal studietid, vilket motsvarar en forskarutbildning på heltid i fyra år. I ett första skede omfattar anställningen ett år, varpå den förnyas med högst två år i taget under förutsättning att den individuella studieplanen följs. En doktorand kan i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administrativt arbete motsvarande högst tjugo procent av full arbetstid. Anställningstiden kan som en följd av detta förlängas till högst fem år. Lönen följer Umeå universitets doktorandavtal: https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/personalenheten/lon/doktorandavtal-201001-.pdf

Övrig information

Alla doktorander som antas deltar obligatoriskt i en forskarskola som samordnas med ordinarie forskarutbildning som bedrivs vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper. Studierna påbörjas 29 augusti 2022. Arbetsplats är Umeå universitet. Doktorander förväntas i övrigt delta aktivt i utvecklandet av ämnets forskningsmiljö. 

Enligt Högskoleförordningen (12 kap 2§) kan beslutet om anställning inte överklagas. 

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

- Utdrag ur Ladok, eller motsvarande, på avklarade poäng samt kopia av examensbevis eller motsvarande som styrker grundläggande och särskild behörighet.
- Meritförteckning inklusive namn och kontaktuppgifter på två referenspersoner.
- För huvudområdet relevant kandidat-, magister- eller masteruppsats (eller examensarbete/motsvarande) samt eventuell annan forskningsmeritering.
- Personligt brev där du beskriver dina motiv för att påbörja doktorandutbildning, och där det framgår vilken expertis vid institutionen som krävs för att det aktuella avhandlingsprojektet ska kunna genomföras.
- Forskningsplan som inte bör överstiga 30 000 tecken inklusive blanksteg och som ska innehålla beskrivning av projektets:
- syfte och problemområde 
- tidigare forskning 
- genomförande, dvs. metod, material och teori 
- relevans 
- tidsplan

Ansökan ska göras senast den 31 maj 2022 via e-rekryteringssystemet. 

Välkommen med din ansökan!

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2022-08-29 Visstidsanställning till