arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i matematik (3)

 • Yrkesroll

  Matematiker

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 februari

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Matematiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2020-04-23.

Matematiska institutionen vid Stockholms universitet har med sin långa tradition av excellent forskning en framskjuten plats inom skandinavisk matematik. Institutionen består av tre avdelningar: matematik, matematisk statistik och beräkningsmatematik. Forskare som arbetar vid avdelning matematik har kompetens som spänner över många olika grenar av matematiken, från algebra, geometri och analys till matematisk logik.

Projektbeskrivning

Information om potentiella handledare och förslag på möjliga ämnen för doktorsavhandlingar i matematik finns på institutionens webbplats: potentiella avhandlingsämnen.
Det går bra att komma med egna förslag. I sådana fall rekommenderar vi att den sökande kontaktar en lämplig handledare innan ansökan skickas.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i matematik krävs, att den sökande har godkänt resultat på kurser om minst 90 hp (eller motsvarande) i matematik. Här ska alltid kurserna Abstrakt Algebra (7,5 hp), Analysens grunder (7,5 hp), Komplex analys (7,5 hp) och ett självständigt arbete på avancerad nivå om minst 15 hp ingå. Särskild behörighet har också den som på annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarande kunskaper. Ytterligare information om behörighet och urval finns i Allmän studieplan för forskarutbildning i matematik – se länken: studieplaner.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Som underlag för bedömningen används tidigare studier, betyg, kvalitet på självständiga arbeten, utlåtanden från referenspersoner, den skriftliga ansökan samt, för en mindre grupp utvalda sökande, intervjuer. Preliminära datum för intervjuer är 18-19 maj. Notera att sökande kan kallas till intervju på relativt kort varsel.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid.

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå, men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration.

Ytterligare information om forskarutbildningen finns på institutionens webbplats – se www.math.su.se/forskning/utbildning-på-forskarnivå.

Observera att beslut om anställning som doktorand inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Ytterligare information lämnas av studierektorn för forskarutbildningen, Alexander Berglund, alexb@math.su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, seko@seko.su.se (SEKO), samt doktorandrepresentant, doktorandombud@sus.su.se.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: anvisningar – sökande.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbplats www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Lön

Doktorandstege

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat