arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i konstnärlig forskning i ämnet teater

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  8 oktober

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Konstnärliga fakulteten i Malmö är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet och består av Konst-, Musik- och Teaterhögskolan, samt Inter Arts Center. Vid konstnärliga fakulteten finns kandidat-, magister- och mastersprogram inom fri konst, musik och teater, samt ett antal kurser av olika omfattning. Här bedrivs också forskarutbildning och forskning med konstnärlig inriktning och i musikpedagogik.

Teaterhögskolan Malmö, som är placerad mitt i Malmös kreativa Möllevångskvarter, är en del av den konstnärliga fakulteten vid Lunds Universitet. Årligen har drygt 100 personer Teaterhögskolan som sin studie- eller arbetsplats. Utbildningsuppdraget är 60 helårsplatser i form av fristående kurser, program på grund såväl som masternivå och forskning inom teater.

Teaterhögskolan i Malmö har en hög ambitionsnivå och vill vara en ledande utbildnings- och forskningsinstitution inom teaterområdet och samtidigt vara en relevant och öppen institution i Malmö. Vi erbjuder särskilt lovande och motiverade studenter och forskare en tydligt profilerad och internationell miljö, som förbereder för ett utmanande och föränderligt yrkesliv.

Teaterhögskolan i Malmö utlyser en doktorandanställning inom ramen för forskning i scenkonst (regi, dramaturgi, scenisk gestaltning, scenografi, ljusdesign, ljuddesign, kostymdesign, objektteater, olika former av Live Art) med fokus på hållbarhet.

Doktorandstudiernas utformning arrangeras gemensamt av Teaterhögskolan i Malmö och Forskarskolan Agenda 2030 vid Lunds universitet.

Om Agenda 2030 forskarskolan

Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer. För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera hållbarhetsmålen som ingår i Agenda 2030. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Forskarskolan Agenda 2030 ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper. 

Om den lediga anställningen


Kandidaten kommer att vara knuten till forskningsprogrammet vid Teaterhögskolan i Malmö. Hen kommer samtidigt att delta i tvärvetenskapliga kurser, seminarier, konferenser och studieresor som arrangeras av Forskarskolan Agenda 2030. Tillsammans har dessa aktiviteter stor potential att utarbeta nya former av samarbete och arbete för förändring på ett gränsöverskridande sätt inom ramen för olika discipliner. Utöver forskarutbildningen förväntas doktorander i begränsad utsträckning att medverka i undervisning, utvecklingsuppgifter och administration enligt 5 kap. 2 § högskoleförordningen (1993: 100).

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

– avlagt en examen på avancerad nivå
– fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
– på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper

Särskild behörighet till den konstnärliga forskarutbildningen i teater på forskarnivå har den som har

– avlagt grundexamen om minst 240 högskolepoäng inom utbildningsprogram för skådespelare eller annan scenisk utbildning eller ha därmed jämförbar erfarenhet av konstnärligt arbete, och
– har utfört konstnärligt arbete av sådan självständig karaktär att den sökandes lämplighet för denna del av utbildningen kan bedömas

Urvalskriterier


De främsta urvalskriterierna är 1) den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete och förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen vid THM och 2) en tydlig koppling till Agenda 2030.

Enligt den första av dessa huvudsakliga kriterier, bedömer antagningsnämnden i synnerhet

den sökandes plan och syfte för ett tänkt arbete den sökandes lämplighet för konstnärligt forskningsarbete projektets konstnärliga kvalitet och genomförbarhet inom given tidsram (d v s under en period motsvarande fyra års utbildning på heltid) forskningsplanens kvalitet med avseende på relevans, originalitet, forskningsfrågor, anknytning till och relevans för det kollektiva kunskapsområdet samt metodbeskrivning, och institutionens önskemål om inriktning och möjligheter till handledning

I enlighet med det andra huvudsakliga kriteriet bedömer antagningsnämnden särskilt den sökandes holistiska förhållningssätt till Agenda 2030:s hållbarhetsmål.

Grunden för urval bland de sökande är den sökandes meriter vid ansökningstillfället. Att en sökande bedöms kunna få tidigare utbildning eller yrkesverksamhet tillgodoräknad för utbildningen får inte vid urval ge en sökande företräde framför andra sökande.

Efter ett första urval genomförs intervjuer med de mest meriterade sökande. Vid behov kan antagningsnämnden begära kompletterande handlingar.

Denna annons utgör en förkortad version. Läs noggrant igenom hela annonsen här innan du ansöker: https://lu.varbi.com/en/what:job/jobID:424205/

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Januari 2022 Visstidsanställning